Forsvaret legg ned Bømoen leir på Voss; – den felles utfordringa er å tilretteleggja for ”berekraftig etterbruk”.

Dette kom fram under ei felles orientering frå Skifte Eiendom og Voss kommune om framtida til det store militærområdet på Bømoen.

Ivareta samfunnsinteresser

Skifte Eiendom sitt oppdrag er ikkje berre å avhenda tidlegare militær eigedom; men også å ivareta viktige samfunnsinteresser ved å dra i gang ein kreativ prosess som sikrar ”rett” og berekraftig etterbruk; – understreka direktør Roger Jenssen i Skifte Eiendom.

Han gav ros til Voss kommune for å ha teke eit prisverdig tidleg initiativ til samarbeid om ein god prosess. Og første steg i prosessen er utarbeiding av reguleringsplan for dette store og sentrale arealet på Voss, som Forsvaret tidlegare har eigd. Ein slik reguleringsplan er ein omfattande og tidkrevjande prosess, som neppe kan avsluttast før ved utgangen av 2010.

Bømoen leir vert nedlagd innan årsskiftet; og siste militære aktivitet ved Alliert Treningssenter finn stad i januar 2009. I tida fram til reguleringsplan-prosessen er fullførd og avhendingsprosessen kan ta til, vil Bømoen-anlegga kunna vera tilgjengelege for sporadisk korttidsbruk; etter nærare avtale med Skifte Eiendom.

Venta fullførd i 2009

Reguleringsarbeidet startar med Skjerve-området; og denne reguleringsplanen er venta fullførd i løpet av 2009. Omsynet til det planlagde Landsskyttarstemnet set fortgang i planlegginga for dette 1000 dekar store området. Men det vert understreka frå kommunen si side at det nye skytebaneanlegget her skal planleggjast med tanke på framtidig bruk av alle aktuelle brukargrupper.

Planarbeidet for sjølve Bømoen er tenkt å starta i april 2009, og kan vonleg avsluttast ved utgangen av 2010. Både kommunen og Skifte Eiendom understrekar ønskje om innspel og aktiv medverknad frå lokalsamfunnet i sjølve planprosessen. M.a. vil det bli arrangert både idedugnad og ”open dag” på Bømoen.

"Miljøreint" område

På spørsmål om mogelege miljøproblem i eit område med stor militær aktivitet over lang tid, understreka Skifte Eiendom at dei i utgangspunkt skal avhenda eit ”miljøreint” område. Miljøkartlegginga vil starta alt nå i november; etterfølgd av risikoanalysar, tiltaksplanar og gjennomføring; som skal sikra eit miljøreint område til sivil etterbruk.

Skifte Eiendom har etter kvart brei erfaring med å avhenda tidlegare militær eigedom til sivil etterbruk. Dei vanskelegaste situasjonane – opplyser direktør Jenssen – er når avhendingsprosessen skal gå føre seg midt oppe i ein fastlåst konfliktsituasjon om etterbruken. Men mest like ille er det i dei tilfella lokalsamfunnet er så fokusert berre på kven som skal overta som eigar av området, at det trekkjer fokus bort frå spørsmåla om KORLEIS og til KVA det tidlegare militærområdet bør nyttast. Men kommunen sin måte å handtera situasjonen på hittil, tilrettelegg for ein kreativ og sakleg prosess på Voss; vonar ”Skifte”-direktøren.

Kva meiner du bør skje med området? Sei di meining.

HÆRENS REKRUTTKOMPANI øver opp skyteferdighetene på Bømoen militærforlegning på Voss. Året er 1971. ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE