1. august 2007 — altså en drøy uke før valget kommer kanskje det største valgfleskutspillet fra det sittende byråd.

I komité for miljø og byutvikling vil byråd Lisbeth Iversen fra KrF. legge frem en boligplan for vanskeligstilte til en verdi av 780 millioner kroner. 400 utleieboliger skal realiseres de neste årene.

Svært få kommunale boliger for vanskeligstilte er bygget de siste 4 årene, kommunen har ikke engang klart å løse boligproblemene for utviklingshemmede i en akutt boligsituasjon. For 2007 har byrådet håp om å ferdigstille 20 boliger. I dette utbyggingstempoet vil det da altså ta 20 år å bygge 400 boliger.

23. oktober i 2006 foreslo SV i bystyret i sak; ” Boligmelding 2005 — handlingsrettet kunnskap for boligbygging og byutvikling. Handlingsprogram.” å forplikte seg til en bygging av 350 boliger. Dette forslaget fikk RV, AP, SV, og Sps stemmer i bystyret og ble forkastet.

Hva er så forskjellen på 23. oktober 2006 og 30. august 2007?

Vi er selvsagt nesten ett år nærmere valget, men det er spektakulært at de bostedsløse må vente til at KrF. og Høyres valgkampinnspurt før det kommer lovnad om bedring i boligsituasjonen i Bergen.

SV vil selvsagt støtte alle gode forslag som kan bedre boligsituasjonen til vanskeligstilte i Bergen, men vi tør ikke helt å tro på byrådets fagre ord i valgkampinnspurten. Finansieringen av de 780 millionene er i det blå, byrådet skyver denne utgiften foran seg og inn i neste økonomiplanperiode.

SV vil ha en omfordeling fra dem som har bolig til dem som ikke har. Derfor ønsker vi en moderat økning og innføring av en rettferdig eiendomsskatt. Med en økning av eiendomsskatten på 80 millioner kroner årlig vil bare økningen ta oss halvveis i finansieringen av de kommunale utleieboligene. Dette er - i tillegg til at staten øker bevilgningene til kommunene den eneste måten å komme i mål på. Bergen kommunes boligfond er snart tømt, og representerer ikke en finansiell løsning på kort sikt. Hvis kommunen ikke ”fyller” opp i fondet har det utspilt sin rolle.

Bergen SV har programfestet an utbygging av 500 boliger. Vi tror at det er realistisk å få til, men da må kommunen utvikle eiendomsskatten og fjerne markedstenkningen i kommunen. Markedet vil aldri klare å løse boligproblemene. Kommunen må gjennom sine instrumenter: Bergen bolig og byfornyelse samt Bergen tomteselskap, i samarbeid med boligbyggelagene, ta et løft for at alle kan få en god bolig til en overkommelig pris.

Åge Chr. Jacobsen,

medlem av bystyret og kandidat for SV i 2007