— Jeg er skuffet over at vi ikke får lov til å bli forsøkskommune. I festtaler heter det at kommunen skal få større grad av selvstyre, men i praksis viser det seg at staten strammer mer og mer inn, sier ordfører i Meland, Nils Marton Aadland.

Ingen statlig jubel

Før sommerferien sendte Aadland søknaden om et forsøk der kommunen skulle få bestemme over arealforvaltningen uten innblanding fra statlige og regionale etater. I dag er det slik at fylkesmannen, Statens vegvesen, fylkeskommunen og andre har mulighet for å stoppe kommunale planer ved hjelp av innsigelser. Det ville Aadland slippe unna.

I Kommunaldepartementet var det ingen jubel å hente. Der mener man at innsigelser er en dyd av nødvendighet for å sikre det de kaller helhetlige areal- og planløsninger.

I Miljøverndepartementet pekte de på ordningen med innsigelser er nødvendige for å kunne ivareta nasjonale og regionale interesser i den lokale planleggingen. De fryktet for at bortfall av innsigelser ville føre til at departementet i større grad ville innkalle og oppheve planer som ikke tar slike hensyn. Konklusjonen i begge departement var at de ikke ville slippe Meland kommune fri.

Sliter med staten

Aadland mener staten i økende grad overprøver det kommunale selvstyret. Han viser til en omfattende rapport Kommunenes Sentralforbund (KS) presenterte i sommer, som blant annet avdekket av det hadde utviklet seg en innsigelsespraksis uten tilstrekkelig hjemmel i statlige forskrifter.

— Det er spesielt alvorlig at det blir fremmet innsigelser som ikke har hjemmel i lov eller forskrift, sier Aadland.

Omfanget av innsigelser er stort.

— Kostra-tall viser at omtrent halvparten av kommuneplanene blir møtt med innsigelser. Tar vi med alle varslene om innsigelser, er dette noe som rammer nesten alle planer. Jeg mener det bør reise spørsmålet om ikke antallet er for høyt.

Bedre balanse

Aadland vil ha et mer likeverdig forhold mellom stat og kommune.

— Det er i stor grad fagekspertisen i direktorat og hos fylkesmannen som står for en tolkning av den nasjonale politikken, i flere tilfelle også ut over Stortinget sine intensjoner. Når vedtak fra kommunestyre overprøves får statsbyråkratiet forrang for lokaldemokratiet.

— Viser ikke de mange innsigelsene at kommunen ikke er i stand til å ta hensyn til miljø, kulturminnevern, trafikksikkerhet og andre nasjonale hensyn i planleggingen?

— Meland kommune ønsker ikke å sette lover og forskrifter til side. Vi vil til livs den praksisen som har utviklet seg på siden av norsk lov med å komme med innsigelser uten hjemmel i lov og forskrift. Vi vil at det lokale selvstyret skal styrkes. Gjennom et pilotprosjekt kunne vi fått prøve ut om det er mulig å ivareta disse hensynene uten at det ble fremmet innsigelser. Derfor er det både trist og overraskende at departementet sier nei til søknaden vår, sier ordfører Nils Marton Aadland.

Hva mener du? Delta i debatten?