Dei seks bebuarane som er att ved Lavik sjukeheim, har fått skriv frå kommunen om at dei har fått plass ved Kyrkjebø sjukeheim frå og med 14. mars. Skrivet er datert 28. februar, og klagefristen er fire veker.

I fylgje helse— og sosialsjef Arve Varden tyder skrivet at bebuarane blir flytta 14. mars, sjølv om ankefristen ikkje går ut før to veker seinare. Varden meiner likevel ikkje at kommunen dermed bryt ankefristen.

— Om det kjem inn klager før 14. mars, vil desse sjølvsagt bli handsama, seier helse- og sosialsjefen.

Arve Varden vil ikkje seia noko om lagnaden til korkje ekteparet som blir skild frå kvarandre eller den multifunksjonshemma kvinna som blir skild frå foreldra sine.

— Grunna taushetsplikta vil eg ikkje seie noko om enkeltlagnader. Men generelt vurderer vi alltid alle utvegar, før vi vel den løysinga som er best. Når det gjeld ektepar generelt, er det mest alltid slik at paret blir skilt når den eine må flytta på institusjon, seier helse- og sosialsjef Varden til BT.