. Eg er fortørna. Vi har fått ei side med tomme frasar skrivne av ein sekretær. Dei har ikkje eingong handsama saka vår, seier Signy Nyland, leiar i Lavik helselag.

Men Nyland har ikkje tenkt å gje seg. Seinare i sommar skal avslaget drøftast i styret for helselaget.

— Eg meiner vi må arbeide for å få tatt denne saka opp med statsministeren. Så enkelt skal det ikkje vere, seier helselagsleiaren.

20 plassar

Det var i vår Lavik helselag presenterte planane om ein privat institusjon med 20 sjukeheimsplassar for sosialminister Ingjerd Schou. Helselaget vil byggje ein heim med åtte plassar på ei skjerma avdeling, åtte langtidsplassar og fire plassar til avlasting/rehabilitering. Lavik helselag skal både finansiere bygginga av sjukeheimen til 29 millionar kroner og stå for drifta.

Men i botn låg ein føresetnad, nemleg at helselaget fekk overføringane frå staten som elles ville gått til kommunen. Pengane skulle følgje brukarane etter stykkprisprinsippet.

Dette vil ikkje departementet vere med på. Avslaget blir grunngitt med at Høyanger kommune har fått statleg tilskot til 64 sjukeheimsplassar. Kommunen har dermed eit godt nok tilbod.

Annan lyd

I etterkant av møtet med sosialministeren var optimismen stor.

— Vi fekk veldig positive tilbakemeldingar. Vi håpar staten kan sjå på våre planar om ein privat institusjon som eit pilotprosjekt, sa leiaren i Lavik helselag, Signy Nyland, til Bergens Tidende den gongen.

No har pipa fått ein annan lyd:

— Eg føler at søknaden vår ikkje har fått noko seriøs handsaming. Det er rett og slett respektlaust, seier Nyland.

— Men alt i dette møtet blei det vel klart sagt at det var uaktuelt å la pengane følgje sjukeheimspasientane?

— Det blei det. Men vi hadde håpa at departementet ville instruert Høyanger kommune, seier Nyland.

Lagt ned

Kommunestyret i Høyanger har lagt ned Lavik sjukeheim. I staden blir det no bygt ny i Høyanger sentrum.

Det vekte stor oppsikt i vår då Bergens Tidende skreiv om tvangsflyttinga av dei siste sjukeheimspasientane frå Lavik til Kyrkjebø sjukeheim. Men ein klage frå dei pårørande førte ikkje fram, og dei siste sjukeheimspasientane er flytta til Kyrkjebø.

Fylkeslegen har derimot bedt kommunen vurdere om ein funksjonshemma pasient skal få eit tilbod i heimbygda. Denne pasienten er førebels ikkje flytta, men saka er ikkje avgjort i kommunen.