Sjå video øvst i saka

Amerikanarane har hatt verdas lengste flytebru i over 50 år. Men Evergreen Point Bridge over Washington-sjøen ved Seattle blir liten samanlikna med E39-brua som Vegvesenet førebur over Bjørnafjorden.

Heile Evergreen Point-brua er 4,7 km lang, med ein flytedel på 2,3 km. Flytedelen over Bjørnafjorden frå Reksteren til Os-landet må bli rundt 5 km, med botnforankring ned til nær 600 meters djup. Vatnet under Evergreen Point er 60 meter djupt på det meste.Bjørnafjordbrua blir fire gonger så lang som Nordhordlandsbrua, verdas lengste flytebru utan sideforankring med ein flytedel på 1,2 km.

DEBATT 1:

DEBATT 2:

«I have a Dream»

Den lengste brua over Lake Washington blei opna for trafikk 28. august 1963, samme dag som dr. Martin Luther King leverte sin berømte «I have a Dream»-tale i Washington DC på motsett side av det amerikanske kontinentet.

Brua ber det offisielle namnet «Governor Albert D. Rosellini Bridge — Evergreen Point», oppkalla etter guvernøren som kjempa ho fram. Lokalt blir brua omtalt som «The SR 520 floating bridge». Den er ein del av State route 520-korridoren som bind saman storbyen Seattle med dei populære bustadområda Bellevue, Kirkland og Redmond i aust.

Brua blei konstruert med to køyrefelt i kvar retning for å ta unna 65.000 bilar dagleg. I dag passerer 115.000 køyretøy over den aldrande og svekka konstruksjonen. Derfor er transportadministrasjonen i delstaten Washington i gang med å byggja ei ny flytebru ved sida av den gamle og som skal stå ferdig ved årsskiftet 2015-2016. Heile opprustingsprogrammet for brua og tilkomstvegane er kostnadsrekna til rundt 25 milliardar kroner.

Irritabel flaskehals

50-årsjubileet for Evergreen Point blei markert utan større pomp og prakt i haust. For brua er blitt ein irritabel flaskehals for mange, og har dessutan fått gjeninnført bompengar for å finansiera den nye.

Den gamle brua har også måtta stengja i periodar grunna dårleg vêr og uhell. I 2000 var brua stengt i 11 dagar etter at ein lekter køyrte inn i ei beresøyle. Ein storm i 1993 avdekte dårleg kvalitet på flytepontongane, sidan er det utbetra over 30.000 sprekker, ifølgje Washingtons transportadministrasjon.

Nye Evergreen Point bridge får tre køyrefelt i kvar retning, eit eige felt for gåande og syklistar og blir klargjort for installering av ekstra pontongar for å tola lette persontog. I første omgang blir det plassert ut 77 pontongar som skal bera ein 35 meter brei brukasse sju meter over vassflata. Gamlebrua går berre vel fire meter over vatnet.

Bompenge-bru

Den nye brua blir konstruert til å stå imot vindstyrkar på nær 150 km i timen, nesten dobbelt så mykje som den gamle.

Då Evergreen Point bridge opna i 1963, blei det kravd inn 35 cent i bompengar. Innkrevjinga varte til 1979. For to år sidan blei det på ny etablert ei bompengeordning, varierande mellom null og 20 kroner per bil avhengig av trafikkmengd og tidspunkt på døgeret.

Pontongane som ber den nye brua over Lake Washington blir forankra til botnen med 77 tonn tunge anker. Forankringa til botnen av Bjørnafjorden blir den store teknologiske utfordringa for flytebrua der. Ein tilsvarande forankringsmetode er nytta på norske oljeinstallasjonar i 20 år. Snorre A-plattforma ligg på 310 meters djup i Nordsjøen med røyrforma strekkstag i stål ned til botnen. Betongplattforma Heidrun har tilsvarande festeordning på 350 meters djup på Haltenbanken i Norskehavet.

Bruplanleggjarane i Statens vegvesen har sagt at framtidige ferjeavløysingsprosjekt langs E39 må byggja på kunnskap og erfaring frå offshoremiljøet.

Diskuter saka under: