I går vedtok det avtroppende Bjørgvin bispedømmeråd sin uttalelse om hovedlinjene i stat/kirkeutredningen, som ble lagt frem av et kirkelig utvalg 7. mars i år. Hovedkonklusjonen er at Den norske kirke må få selvstyre.

Også det nye rådet, som overtar til sommeren, skal avgi egen stat/kirke-uttalelse til høsten.

Kristent samfunn

De øverste tillitsvalgte i bispedømmet er enige med stat/kirkeutvalget i at en ny kirkeordning vil være ønskelig på lang sikt. Rådet mener likevel at det er viktig at den norske samfunnsutviklingen også i fremtiden styres av kristne og humanistiske verdier, og at Norge må bevares som et kristent samfunn.

— Ny ordning om forholdet mellom stat og kirke er ikke nødvendig ut fra hensynet til likestilling mellom tros- og livssynssamfunnene. Men hensynet til Den norske kirke som trossamfunn gjør en ny ordning ønskelig på lengre sikt. Pluralismen i samfunnet er med på å understreke dette, sier et enstemmig bispedømmeråd.

Likestilling

Bispedømmerådet er imidlertid bare delvis enig med stat/kirkekommisjonen i at det må legges til rette for full likestilling mellom tros- og livssynssamfunnene her i landet, og at staten må føre en aktiv religionspolitikk som legger til rette for dem. En slik likestilling er allerede en realitet, mener bispedømmerådet.

— Spørsmålet er knyttet til statens rolle som kirkestyre for Den norske kirke, og her bør det skje en endring i retning av selvstyre for Den norske kirke, hevdes det.

Medlemsavgift

Bjørgvin bispedømmeråd foretrekker også at Kirkens økonomi sikres gjennom en egen medlemsavgift for medlemmene, dersom dagens statskirkeordning blir opphevet. Dessuten mener man at prester fortsatt må ansettes av bispedømmerådet.

Men rådet vil ikke ha direkte valg av delegater til Kirkemøtet, som er Kirkens øverste organ. Kun menighetsrådene bør velges direkte av Kirkens medlemmer. Men det er ikke ønskelig at de politiske partiene blander seg inn i de kirkelige valgene, hevder man.