Biskop Ole D. Hagesæther er ikke overrasket. Men han mener likevel at arbeidet å få utredet en ny kirkeordning må fortsette.

Kirkerådet har til nå offentliggjort høringsuttalelsene om stat/kirke fra 69 menighetsråd i Bjørgvin. Et flertall på 33 av de rådene som tar stilling, ønsker å beholde statskirkeordningen. 28 går inn for å skille kirke og stat, mens åtte menighetsråd så langt ikke har noen mening om den fremtidige kirkeordningen i Norge. Denne tendensen har vært tydelig i Bjørgvin helt fra Kirkerådet la ut de første høringsuttalelsene på Internett.

Vil ha folkekirke

Konsulent Per Tanggaard i Kirkerådet sier til Bergens Tidende at resultatet av den landsomfattende høringen tidligst er klar om en uke. Han vil ikke uttale seg om hvorvidt tendensen fra menighetsrådene i Bjørgvin er representativ for hele landet.

Men om meningene om Statskirken spriker, er menighetsrådene svært opptatt av å beholde Den norske kirke som en folkekirke.

Høringsrunden med frist til 1. september er gjennomført etter at det kirkelige stat/kirkeutvalget la frem sin innstilling i mars i år. Da konkluderte utvalget med at alle tros— og livssynssamfunn bør likestilles, og at dagens statskirkeordningen må oppløses.

Forbausende

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther. er altså ikke overrasket over holdningene blant Den norske kirkes lokale tillitsvalgte i bispedømmet.

— Det som forbauser meg mest er likevel at nesten halvparten av menighetsrådene allerede nå er rede til å si ja til et oppbrudd. Jeg hadde ikke trodd at så mange etter kort behandlingstid i menighetsrådene så klart ønsker en ny kirkeordning. Men samtidig er jeg svært opptatt av å lytte til de mange som sier at de fortsatt vil beholde Statskirken. Ikke minst gjelder dette i Bergen, der det ser ut til å være klart flertall for et nei til å skille stat og kirke, mener Hagesæther.

Han konstaterer også at det er sprik mellom kirkeledelsen og grasrota i Bjørgvin etter at bispedømmerådet går inn for skilsmisse mellom stat og kirke.

— Jeg tror dette kan skyldes at kirkeledelsen og såkalte eksperter har hatt mye bedre tid til å arbeide med spørsmålet, mens menighetsrådene er bedt om å svare med svært kort tidsfrist.

Må utredes videre

Hagesæther er svært glad for at menighetsrådene på Vestlandet er opptatt av å beholde folkekirken.

— Jeg oppfatter det slik at det også er bred enighet om at det fremdeles gjenstår mange spørsmål som må utredes videre før det kan tas endelig standpunkt i stat/kirkespørsmålet. Dette bekreftes også i en egen forundersøkelse. Derfor regner jeg med at Kirkemøtet senere i høst går inn for at det må nedsettes en ny og bredt sammensatt stat/kirkekommisjon med både kirkelig og politisk oppnevnte meninger for å utrede de mange viktige spørsmålene som ennå gjenstår. Alle reaksjonene viser at det fortsatt er mange spørsmål som ikke er godt nok utredet om den fremtidige kirkeordningen. Blant disse spørsmålene er nettopp hva det vil si å være kirke i vår tid, sier Hagesæther.

Kirkemøtet i Bergen skal i november ta stilling til om stat/kirkeprosessen skal fortsette. Etter at det er klart flertall for en ny kirkeordning i landets 11 bispedømmeråd, som også utgjør hovedtyngden av delegatene, tyder alt at det er flertall på Kirkemøtet for å fortsette prosessen for å løsrive Den norske kirke fra staten.