Kraftlinjen mellom Sogn og Sunnmøre skulle bli historien om hvordan Ola Borten Moe sikret strømforsyningen til Midt-Norge. I stedet ble det beskyldninger om kameraderi og lovbrudd.

Ett år etter vedtaket om hvor den store kraftlinjetraseen skal gå, er de som tapte slaget like kampklare. Så langt har Ole Jonny Myklebust Elde, Lars Endre Myklebust, Brynjar Myklebust og de andre grunneierne i Myklebustdalen og Sigdestad grunneierlag brukt store summer på advokathjelp. Og de er ikke ferdige ennå.

— Vi har brukt over en halv million kroner og er klar for å bruke enda mer, varsler Brynjar Myklebust.

Nå fører de en kamp på tre fronter. I februar i fjor klaget de saken inn til Sivilombudsmannen, deretter leverte de innsig­else til Fylkesmannen for å hindre at arbeidet med linjeføringen gjennom Sørdalen naturreservat påbegynnes. Og nylig sa de tvert nei da Statnett ba om å få tilgang til eiendommene deres. Statnett svarte med å begjære saken inn for namsmannen.

— Sier namsmannen ja til Statnett, vil vi svare med å ta saken videre inn for tingretten. Da får vi prøvd saken vår i rettssystemet, sier Ole Jonny Myklebust Elde.

— Og får de dispensasjon fra Fylkesmannen, klager vi saken inn til Miljøverndepartementet, fortsetter Brynjar Myklebust.

- Og hva gjør dere hvis dere taper alle disse slagene?

— Vår siste mulighet er da å gå til sak mot den norske stat. Det er absolutt en mulighet for at det skjer. Vi føler vi har veldig gode kort på hånden, sier Myklebust.

Ikke hørt om Pyttane

Byggingen av den store høyspentlinjen gjennom Sogn og Fjordane er blitt en aldri så liten hengemyr for olje- og energiminister Ola Borten Moe. Det begynte med VGs avsløringer i januar i fjor om at han hadde flyttet kraftlinjen vekk fra en partifelles eiendom i Bremanger, fortsatte med nye avsløringer fra TV 2 om at det samme hadde skjedd i Naustdal, Flora og Gaular, før han til slutt måtte tåle kritikk fra statlig hold.

Ordfører Karl Vidar Førde (Sp) og hans far Martin bor side ved side i grenden Førde i Ålfoten. De to har eierinteresser i dalføret der NVE og Statnett ønsker å plassere den store høyspentlinjen.
ØYSTEIN TORHEIM
Brynjar Myklebust, Ole Jonny Myklebust og Lars Endre Myklebust i Myklebustdalen i Ålfoten.

«Det er vanskelig å se hvorfor departementet konkluderte som de gjorde,» uttalte ombudsmannen i oktober i fjor om at kraftlinjen ble flyttet bort fra dalføret hvor Bremangers ordfører Karl Vidar Førde (Sp) har eierinteresser. Sivilombudsmannen ba deretter statsråden vurdere saken på nytt.

Etter at Sivilombudsmannen har stilt spørsmål ved saksbehandlingen, kommer det et nytt argument fra Olje— og energidepartementet.

Det skjedde 30. november i fjor. I svarbrevet til Sivilombudsmannen skriver departementet at hensynet til barskogområdet Pyttane gjorde at kombinasjonstraseen, som også gikk forbi ordførerens hus, ikke ble vurdert som aktuell: «Området er vurdert som svært verneverdig,» skrev OED, og la til at det «bør få ligge mest mulig i fred for ethvert inngrep».

Men ikke alle er like kjent i barskogene i Bremanger som Ola Borten Moe.

— Pyttane, sier varaordfører Nina Grotle (Ap) spørrende tilbake.

— Skulle jeg ha hørt om det?

Vi forteller henne om siste utvikling i saken.

— Nei, det området er ukjent for meg, fortsetter hun.

Vi skal komme tilbake til Pyttane litt senere, men først la oss gå litt tilbake i tid.

- Lukter dårlig

4. januar 2011. Det stormer rundt Ola Borten Moe etter at det ble kjent at han hadde flyttet den store linjen vekk fra Sp-ordførerens dal Førdedalen og over til Myklebustdalen.

«Det lukter dårlig av denne saken. Ut fra de tilbakemelding­ene jeg får blir personer fra Sp lyttet til i slike saker, mens de som ikke har medlemsboken i orden sliter med å nå igjennom», uttalte Frps Ketil Solvik-Olsen til VG.

Han og Borten Moe møttes til debatt i P4 samme dag. Der listet Borten Moe opp hvorfor han overstyrte klare faglige råd. Han fortalte at det i Bremanger forelå to trasévalg, og at han var nødt til å velge ett av dem. At et enstemmig formannskap i Bremanger hadde gått mot linje i Førde­dalen, at det i dag går to kraftlinjer gjennom Myklebustdalen og at han dermed tok grep for å unngå inngrep i begge dalførene. Blant grunneierne i Myklebustdalen er reaksjonene kraftige. De har tidlig i prosessen fått signaler om at kraftlinjen ikke ville komme gjennom deres dal. Verst er det likevel at de mener Borten Moes beskriv­elser ikke samsvarer med terrenget:

Det var ikke sant at han bare hadde to traseer å velge mellom i Bremanger. Han hadde tre.

Formannskapet i Bremanger avviser at de har gått inn for å frede hele Førdedalen, kun deler av den.

Ordførerens dal var slett ikke så uberørt for kraftlinjer som statsråden ga inntrykk av.

Og til slutt: At det går to kraftlinjer gjennom Myklebustdalen er bare delvis riktig. Midtveis i dalføret krysser den største linjen sørover over åsen og fortsetter ut Førdedalen.

— Det lønner seg alltid å kjenne en minister. Sånn er det i politikken, sier Audun Åge Røys (H).

Han er formannskapsmedlem i Bremanger kommune, og mener gode relasjoner i Senterpartiet avgjorde saken.

— Det ble aldri sagt fra kommunen at Førdedalen skal skjermes helt. At enkelte grunneiere valgte å tolke det sånn, er en helt annen sak. Vi ville bare ikke ha noen linje der det var urørt natur, sier han.

Formannskapsmedlem Kåre Jan Langeland (V) er enig:

— Det var aldri vårt ønske å skubbe denne linjen over i Myklebustdalen, sier Langeland.

Så hva skjedde egentlig?

Førdedalen, der store deler er urørt natur, men ifølge statens fagetater lite brukt.
ØYSTEIN TORHEIM
Grunneier Brynjar Myklebust viser frem området der Statnett planlegger å bygge den nye trafostasjonen. I bakgrunnen ser du barskogområdet Pyttane, som kombinasjonstraseen ville gått gjennom.
ØYSTEIN TORHEIM

På en parkeringsplass i Førdedalen møter vi Terje Førde, Sigmund Midthjell, René Christensen og Martin FørdefraFørdedalen grunneierlag.Sistnevnte er far til ordføreren, og en veteran i Bremanger Senterparti. Men den mangeårige kommunestyrepolitikeren er ikke kommet for å la seg intervjue for åpen mikrofon. Han har kun møtt opp for å informere oss om sakens fakta, som han selv kaller det. Sitater i avisen og bilde kommer ikke på tale.

Heller ikke ordføreren vil la seg intervjue. Han viser til at han hele tiden har meldt seg inhabil i saken. Ordførerens uavhengighet fikk seg imidlertid en knekk 10. januar i fjor. Da avslørte NRK Sogn og Fjordane at ordfører Karl Vidar Førde, uten å informere styret i Bremanger Sp, en måned i forveien hadde sendt av gårde tidligere ordfører Einar Kjerpeseth (Sp) på et møte med den politiske ledelsen i Olje— og energideparte­mentet (OED).

Arrangementet som fant sted i OEDs lokaler den 11. desember 2012 er blitt definert som et partimøte, og det ble derfor aldri skrevet referat. Vi vet likevel en del om hva som skjedde der. Felles for deltakerne var medlemskap i Senterpartiet. Foruten Kjerpeseth fra Bremanger Sp deltok blant andre representanter for Senterpartiet i Flora og Naustdal på møtet, samt stortingsrepresentant Erling Sande (Sp) fra Bremanger. Ifølge TV 2 skal det på møtet ha blitt argumentert sterkt for å legge kraftlinjen utenom eiendommene til lokale senterpartipolitikere. Kort tid etter møtet bestemte Ola Borten Moe seg for den endelige kraftlinjetraseen. Da var linjen flyttet utenom sentrale partifolks eiendommer i Naustdal, Flora og Bremanger.

Utfluktssted

Myklebustdalen, hvor den nye linjen skal gå, regnes som et rekreasjonsområde for innbyggerne i kommunesenteret Svelgen. Etter endt arbeidsøkt på smelteverket har folk i reist opp hit for å komme seg ut i naturen. Her kan en gå på ski i lysløype om vinteren, vandre i skog og mark om sommeren, og er en glad i skyting, finnes det også en skytebane.

I midten av dalen ligger også Myklebustsætra, et av fylkets siste gjenlevende setermiljø.

Dette var noen av argument­ene som gjorde at statens fag­etater sa nei til 25 meter høye master og 40 meter bred ryddegate gjennom Myklebustdalen. Det veide nok også tungt at denne linjen koster rundt 40 millioner kroner mer enn alternativet gjennom Førdedalen, at den i vest går tvers gjennom Sørdalen naturreservat, at den i øst ville passere noen hundre meter forbi den lokale skolen, samt at den kom midt i synslinjen til de to mest folkerike grendene i Ålfoten-Myklebust og Sigdestad.

Motpartens argument om at Førdedalen var urørt og alt for trang til å håndtere en så stor linje ble ikke vektlagt. Derimot ble det pekt på at dalen lå isolert til og nesten ikke ble brukt av innbyggerne i Bremanger.

Myklebusætra er en av de siste setrene i Sogn og Fjordane der det fortsatt er drift. Grunneierne frykter at området vil bli ødelagt når det nå kommer en stor høyspentlinje i bakgrunnen.
ØYSTEIN TORHEIM
Hensynet til barksogområdet Pyttane gjorde at traseen som gikk forbi ordførerens hus ble vraket, ifølge et svarbret fra Olje- og energidepartementet til Sivilombudsmannen.
ØYSTEIN TORHEIM

Advokat Magne Revheim omtaler saken som svært alvorlig.

— Jeg mener olje- og energiminister Ola Borten Moe har brutt loven i denne saken. Det han har gjort er stikk i strid med god forvaltningsskikk, sier advokat Magne Revheim.

Han er leid inn av de to grunneierlagene Myklebustdalen og Sigdestad i håp om å få omgjort OEDs vedtak.

— Traseen OED valgte har mange flere ulemper enn alternativet som Statnett og NVE gikk inn for, konstaterer advokat Magne Revheim.

- Men er ikke en minister i sin fulle rett til å trosse faglige råd?

— Ja, for all del, men samtidig skal avgjørelsen være faglig begrunnet. Det må være forankret i saklige, forvaltningsmessige prinsipper. Det er ikke gjort i dette tilfellet.

Et omfattende utredningsarbeid ble gjort før endelige vedtak om kraftlinjetrasé forelå 21. desember i 2011. Bergens Tidende har gått gjennom alle overordnede utredninger og vedtak som NVE, Statkraft og OED har utført på strekningen i Bremanger, samt klagesaken til Sivilombudsmannen. De viser at hovedargumentene statsråd Ola Borten Moe har brukt for å begrunne sitt valg i Bremanger i flere tilfeller er mangelfulle.

Argumentet om at ministeren ønsket å ivareta lokale hensyn ble dementert av varaordfører Nina Grotle (Ap) i et brev til OED datert 14. februar i fjor. Der uttalte hun at Bremanger kommune i utgangspunktet ikke ønsket kraftlinje i noen av de to dalførene, men at dersom dette ikke ble tatt hensyn til, gikk de for en kombinasjonstrasé, det vil si at linjen følger eksi­sterende kraftlinje gjennom vestlige del av Myklebustdalen, krysser sørover midtveis og fortsetter ut Førdedalen forbi ord­førerens hus.

— Slik linjetraseen nå er vedtatt, vil den gå gjennom Ålfoten og rett forbi skole og barnehage. Med andre ord vil denne traseen ramme hele bygden, skriver Grotle til OED.

Misforsto kommunens ønsker

Hvordan kunne olje- og energiministeren misforstå de lokale ønskene?

Det vi vet er at Førdedalen grunneierlag ikke nøyde seg med å levere inn høringsforslag, men også drev aktiv lobby­virksomhet opp mot Ola Borten Moes sentrale rådgiver, Ivar Vigdenes. Bergens Tidende har fått tilgang på en rekke e-poster mellom ham og grunneierlaget. Innholdet i disse samsvarer ikke med det varaordføreren skriver.

I en e-post fra 15. desember 2011, bare seks dager før vedtak, skriver Terje Førde i Førdedalen grunneierlag følgende:

«Bremanger kommunestyret/formannskap har sagt klart ifra at Førdedalen uansett skal skånes, og at det må være helt uaktuelt å legge både linjeføring og transformeringsstasjonen i Førde­dalen. Det er et absolutt krav både for innbyggerne, grunneierne, Bremanger kommune og fylkeskommunen.»

Et annet argument Borten Moe har vist til er at han flyttet linjen fordi han ønsket å oppnå mest mulig samlokalisering. Det vil si at den store linjen skulle følge eksisterende linjeføringer for å unngå nye inngrep.

Dette argumentet ble tilbakevist i en utredning som Statnett nylig utførte. Den viste at hvis regjeringens mål var å oppnå mest mulig samlokalisering, så burde de gått for kombinasjonstraseen som ender opp i Førdedalen.

Departementet har også trukket frem et tredje argument: Ønsket om å unngå inngrep i begge dalfører. Grunneierne i Myklebustdalen mener dette argumentet ikke kan brukes fordi det allerede eksisterer inngrep i begge dalfører.

Transformatorstasjon

Sivilombudsmannen har også stilt spørsmål ved dette argumentet. I sin konklusjon viser de til at linjen gjennom østlige delen av Myklebustdalen (66 kV) er svært liten, og spør seg om det i det hele tatt gir mening å snakke om samlokaliseringseffekt med tanke på hvor mye større den nye høyspentlinjen (420 kV) er.

Tilbake til Pyttane, barskogområdet som statsråden på overtid trakk frem som så viktig at han aldri vurderte kombinasjons­traseen.

Grunneier Brynjar Myklebust - en av de som har varslet rettssak mot staten - viser oss engasjert rundt. Han har gått mye på hjortejakt i Pyttane og kjenner området ut og inn. Så burde ikke han ha forståelse for at statsråden ikke ønsket kraftlinje her?

— Problemet med statsrådens argumentasjon er at han også har valgt å plassere en transformatorstasjon i dette området. Den fører til betydelige inngrep i området, sier Brynjar Myklebust.

I OEDs vedtak fra desember i 2011, et dokument på 138 sider, nevnes ordet Pyttane bare tre ganger. To av gangene er det bekymringen for transformatorstasjon negative påvirkning på barskogen som trekkes frem.

Sørdalen naturreservat ble fredet av rejgeringen i 1999. Formålet var blant annet å sikre et «furuskogområde med uvanlig sterkt urskogpreg». På bildet ser du Brynjar Myklebust.
ØYSTEIN TORHEIM

Så hvorfor valgte Borten Moe å trekke frem nettopp dette argumentet i den nye vurder­ingen som Sivilombudsmannen ba om?

Det vi vet er at bare dager før OED leverer sitt svar til Sivilombudsmannen, mottar Borten Moes rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) to innspill til argumenter han kan bruke i sin nye vurdering til Sivilombudsmannen. I skrivet fra Førde Grunneierlag trekkes hensynet til Pyttane frem som argument mot kombinasjonstraseen.

Men også et annet spørsmål henger i luften. Hvis Borten Moe er så opptatt av gammel skog, hvorfor valgte han da å flytte linjen bort fra Førdedalen og la traseen gå gjennom Sørdalen naturreservat, som i motsetning til Pyttane, er vernet etter naturmangfoldsloven?

Formannskapsmedlem Audun Åge Røys (H) i Bremanger forstår ikke begrunnelsen fra statsråden.

— Vil han verne Pyttane? Nei, det argumentet kan han ikke bruke. Faktum er at han ønsket å bevare bebyggelsen i Førdedalen. Det er det som realiteten, men det kan han jo ikke si, sier Røys.

- Vedtaket står fast

— Når det gjelder avveiningen mellom de ulike alternativene er det en kompetanse som åpenbart ligger hos demokratiske organ. I dette tilfelle er det departementet, sier olje- og energiministeren.

- Like etter vedtaket uttalte du at det bare forelå to traseer. Hva er bakgrunnen for at du helt glemte kombinasjonstraseen?

— Det foreligger tre alternativ. Årsaken til at denne saken kom inn til oss var at Bremanger kommune og grunneierne i Førdedalen påklaget saken om å føre linjen gjennom Førdedalen (kommunen ønsket linje mellom Åskora og Grov red.anm.). At vi valgte Myklebustdalen skyldes at det går en kraftlinje der fra før. Det gjør at vi får en større grad av samlokalisering. Det var utslagsgivende for oss. Så har det dukket opp et motargument om at hadde en valgt kombinasjonstraseen, så ville en fått større grad av samlokalisering. Det er for så vidt riktig, men da er det vår vurdering at en ville fått inngrep i begge dalførene. Det ønsket vi ikke.

- Men det eksisterer allerede linje i begge dalfører?

— Vårt premiss er størst mulig grad av samlokalisering. En ville oppnådd mest mulig samlokalisering hvis en hadde valgt kombinasjonsalternativet. Da er det vår vurdering at det er bedre å legge alt i ett dalføre og ikke to.

- Hvorfor er det best å legge det i ett dalføre og ikke to når det allerede går linjer gjennom begge dalførene?

— Det er altså min vurdering. Når en kan velge mellom ett dalføre eller to dalfører, så var det mitt ønske å legge det i ett, sier Borten Moe.

- Hvorfor var det viktig for deg å verne Pyttane?

— Det er bare en del av begrunnelsen. Grunnen til at Pyttane ble tilført er at det ikke fremgikk av departementets vedtak. Men det er ikke et moment vi har tillagt vekt av betydning. Det er et tilleggsmoment, sier Borten Moe, og legger til:

— Vedtaket står fast.

Myklebustdalen har to linjer som går tvers gjennom den vestlige delen. Enkelte steder går de side om side, andre steder skiller de lag.
ØYSTEIN TORHEIM