I sin høringsuttalelse er Bir Bossnett urolige for konsekvensene en bybane vil medføre for deres bossnett.

"En videre utbygging av bybane til Åsane vil i stor grad være med å påvirke og begrense muligheter for videre utbygging av bossnettet i Bergen. Dette gjelder aktuell strekning over Torget og ved Kaigaten, samt planlegging av bossnettutbyggingen i Sandviken".

Les hele høringsuttalelsen her!

Blir verdiløse

Bossnett mener det vil koste dem fem millioner å flytte på den eksisterende ledningsstrukturen, dersom Bybanen går i dagen gjennom sentrum. I tillegg mener de dette vil eliminere muligheten for å innføre bossnett for området i Vågsbunnen.

"Eksisterende investering i ledningsnett på 32 millioner kroner vil ha stor sannsynlighet for å miste sin verdi".

Daglig leder Laila Mjanger i Bossnett AS reagerer også på at disse kostnadene ikke er en del av regnestykket til kommunen.— Det jeg ville få frem med vår høringsuttalelse er at vi har lagt ned veldig mye i dette arbeidet. Hvis politikerne bestemmer seg for å legge traseen gjennom sentrum så er det helt greit, men da må de vite at vi har brukt masse penger som vi må investere på nytt, sier Mjanger.

Tunnelforslaget med stopp under Christies gate (Alternativt 2Aa), er det alternativet Bir mener vil koste dem mest. På dette strekket har de allerede investert 46 millioner kroner i ledningsnett.

Bir anbefaler derfor kommunen om å gå videre med tunnelalternativet med innslag i Peter Motzfeldts gate (Alternativ 2ab). Der er det bare noen meter med eksisterende rørstruktur som må fjernes.

Burde vært med

Som Terje Strøm i BKK Varme, etterlyser Mjanger en synliggjøring av disse kostnadene i kommunens konsekvensutredning.

— Jeg kan ikke skjønne hvorfor dette ikke nevnes.

Dersom Bybanen bestemmer seg for å legge traseen gjennom sentrum, forventer Bir at Bybanen tar de merkostnadene dette påfører dem.

— Hvis ikke må vi fordele disse kostnadene på gebyrene.

Fagdirektør i kommunens vann- og avløpsetat, Magnar Sekse, påpeker at den endelige kostnadsfordelingen ikke er klar ennå.

— Det er noe som kommer på plass i den senere planfasen, sier han til BT.

KRITISK: Laila Mjanger (til høyre i bildet) i Bossnett AS mener Bybanen må ta kostnadene deres.