— Brannvesenet er villig til å ha kontroll med nøklene til anleggene, slik bensinstasjonene har. Men fordi brannstasjonene i perioder er ubetjente på grunn av øvelser og oppdrag, er publikum bedre tjent med å ha avfallsstasjonene ved bensinstasjoner, sier markedssjef Ingrid Hitland i BiR.

BiR gjør dette etter at 500 tonn svært giftig avfall ble plassert i avfallsstasjonen på Åsane brannstasjon. Denne sto ulåst, og hadde stått slik i flere måneder.

— Saken har vært en kraftig vekker for BiR. Vi har gjennomgått våre rutiner og vi har også fulgt opp avtalene vi har inngått med bensinstasjonene.

De har fått presisert betydningen avl at avfallsstasjonene holdes låst.

Hitland regner med å kunne inngå avtaler med bensinstasjoner i nærheten med det aller første.

Hun sier det er et avfallspolitisk mål å øke innsamlet mengde farlig avfall for å hindre skadevirkninger på mennesker og miljø. BIR fikk inn to kilo farlig avfall (spesialavfall) pr. person både i 2000 og 2001 halvparten av det som er i omløp.

— Dette viser betydningen av å ha et godt tilbud, for å få hånd om en større andel av det som ikke i dag leveres til godkjent mottak.