Så snart bystyret har behandlet saken vil foreldrene som har hatt barn i skolefritidsordningen i hele 1999, 2000 og 2001 få tilbakebetalt henholdsvis 268, 1812. 2146 kroner.

Det er klart etter at kommunerevisjonen og byrådsavdeling for skole har beregnet de korrekte satsene for disse årene.

Det er gått et knapt år siden kommunerevisjonen avdekket at kommunen ikke hadde noen kontroll over hva den krevde i betaling for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen skal drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke kan ta seg betalt mer enn det skolefritidsordningen koster, fratrukket statstilskuddet.

Men skoleadministrasjonen i Bergen tok i 1999 og 2000 ikke bryet med å beregne selvkost. Det ble først forsøkt gjort i 2001, etter at kommunerevisjonen startet gjennomgangen av regnskapet for årene 1999-2001.

Revisjonens undersøkelser avdekket at foreldrene blant annet betalte for kommunens utgifter til å drive skolefritidsordning for sterkt funksjonshemmede barn. Dette er i strid med selvkostprinsippet.

Kommunerevisjonens konklusjoner ble på det mest bestemte avvist av byrådsavdeling for skole. Der mente man det bare var krevet seks millioner kroner for mye.

Det er ikke første gang kommunen tas med buksene nede når det gjelder gebyrinnkreving og bruk av gebyrinntekter i strid med forskriftene.

Fremdeles verserer saken om for mye innbetalt i vann— og avløpsgebyr i det politiske systemet. Heller ikke der har kommunen villet innrømme alvorlige feil. Senest for en uke siden konkluderte kommuneadvokaten med at kommunen ikke hadde plikt til å betale det som måtte være krevd for mye tilbake til forbrukerne.

Ved ytterligere tre anledninger er det avdekket lignende forhold.

  • Kommunen brukte ti millioner kroner av vann- og avløpsgebyrene til å bygge strandpromenade langs Store Lungegårdsvann. * Renholdsverket betalte for mye i deponiavgift til kommunalt eide Fana Steinknuseverk. Inntektene gikk rett i bykassen. * Kemneren krevde doble gebyrer i innkrevingssaker som havnet i Forliksrådet.