Det skriver styreleder Tor Woldseth i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) i et brev han har sendt bystyrets kontor.

Og nettopp den muligheten har pensjonskassens styre benyttet seg av.

Tidligere i år skrev BA at styregodtgjørelsen økte med over en halv million kroner fra 2007 til 2008.

Totalt fikk styret 863.418 kroner i godtgjørelse i 2008, noe som i snitt blir over 100.000 kroner for hvert av de åtte medlemmene i pensjonskassen.

Flere representanter Lønnshoppet ble ikke tatt imot med jubel i det politiske miljøet i Bergen, og før sommeren ble saken tatt opp i bystyret.

Det er på denne bakgrunnen Woldseth (Frp) nå har gjort rede for BKP-styrets rett til selv å bestemme sine honorarer, og viser til forsikringsvirksomhetsloven:

Pensjonskasser som selskapsform har ingen generalforsamling, derfor er styret selskapets øverste organ. Og som øverste organ er det styret som har den juridiske kompetansen til å fastsette styrehonoraret, skriver Woldseth.

Han viser samtidig til at pensjonskassene er underlagt et strengt tilsyns— og kontrollregime fra Kredittilsynet.

Til BA tidligere i år ville ikke Woldseth opplyse hvor mye de enkelte styremedlemmene fikk i honorar.

Til BT opplyser Woldseth nå at han mottar et årlig honorar på ca. 100.000 kroner, mens de øvrige styremedlemmene får 70.000 kroner årlig.

I tillegg får hvert av de åtte styremedlemmene 2000 kroner i honorar pr. møte.

— Styret ble utvidet fra fem til åtte representanter, det betyr også større honorarkostnader, sier han.

Dobbelt så høyt honorar Styret i BKP har ikke fastsatt styrehonorarene sine i henhold til Bergen kommunes honorarreglement.

I dette reglementet er honorarsatsene i gruppe 0 - altså den gruppen som får høyest honorar - på 43.500 kroner i året for styreleder og 29.000 kroner i året for vanlige styremedlemmer. I tillegg kommer 910 kroner pr. møte.

BKP-styrets årsgodtgjørelse er altså mer enn dobbelt så høy som honorarreglementet til kommunen.

— Føler du at ditt honorar står i forhold til arbeidsmengden du har som styreformann?

— Bergen kommunale pensjonskasse har en liten administrasjon, dermed blir styret trukket inn i mange av de pågående sakene. Selv er jeg vel det du kan kalle en arbeidende styreleder.

— Synes du, som folkevalgt, det er riktig at styret selv fastsetter sine honorarer?

— Dette er det lovgiver og Kredittilsynet som har bestemt. Det skal og bør være en armlengdes avstand mellom oss og oppdragsgiver, altså kommunen. Vi forvalter rundt 7,5 milliarder kroner, og da kan det ikke være sånn at kommunen skal kunne klå på disse pengene som de vil, sier Woldseth.

- Ingen retningslinjer Seksjonssjef Erik Myhre i Kredittilsynet sier han ikke er kjent med at tilsynet noen gang har hatt til behandling saker som gjelder styrehonorarer i pensjonskasser.

— Vi har ikke noen faste retningslinjer for slike saker. Vårt tilsynsansvar gjelder hovedsakelig gjennomgang av årlige regnskaper og risikovurdering ved kapitalforvaltning - altså mer generell oppfølging.

Oddny Miljeteig (SV) synes de høye styrehonorarene i BKP er «lite tillitvekkende».

Det var Miljeteig som tok opp de høye styrehonorarene til BKP i bystyret før sommeren.

- Skader de folkevalgtes omdømme

  • At styret selv kan bestemme sine honorarer, gjør saken desto mer problematisk, sier hun.

— Ut fra et folkestyreperspektiv er det etisk og moralsk uakseptabelt at det hauges på med honorarer for noe folk er valgt av bystyret til å utføre for demokratiet, sier Miljeteig.

Derfor mener hun at Bergen kommunes honorarreglement bør være retningsgivende, også for BKP.

At de tar dobbelt så mye som den høyeste satsen i reglementet, mener hun er skadelig for de folkevalgtes omdømme.

— Vi i SV opplever at det er en stadig markedsretting i kommunale virksomheter, det minner om en grådighetskultur under utvikling. Og BKP forvalter enorme summer, dette er ikke et hvilket som helst kasino, sier hun.

Er det riktig å betale store summer til politikere i styreverv? Si din mening!

STYRELEDER: Tor Arne Woldseth (Frp) mottar et årlig honorar på ca. 100.000 kroner.
STYREMEDLEM: Vigdis Monsen (H) får 70.000 kroner årlig.
STYREMEDLEM: Christopher Andreas Brun (H) får 70.000 kroner årlig.
STYREMEDLEM: Hallgeir U. Hatlevik (Ap, nestleder) får 70.000 kroner årlig.