De to Frp-politikerne i Fjell har benyttet sin plass i komité for plan— og utvikling (KPU) til å drive lobbyvirksomhet for sine egne utbyggingssaker. I komitémøte 12. juni deler Edith Sønnervig (Frp) ut et vedtaksforslag til en sak der hun selv er utbygger. Partikollega Daniel Viktor Sandvik deler ut et personlig brev til fordel for hans mor som ønsker å bygge ut i strandsonen.

Rent formelt meldte begge politikerne seg inhabile i behandlingen av sakene. Og begge to fikk det som de ville, med flertall fra sine politikerkolleger i komiteen.

- Skadelig handlingsmåte

Både fra Arbeiderpartiets og Kristelig Folkepartis side reageres det på Frp-politikernes fremgangsmåte.

— Når Edith Sønnervig deler ut ark med dispensasjonssøknad og forslag til vedtak i pausen før vedtakene skal fattes, holder det ikke at hun melder seg inhabil i etterkant, mener Kjartan Algrøy (Ap).

— Det er skadelig hvis folk får følelsen av at politikere lettere får fremme sine saker enn andre folk, sier han.

Den oppfatningen deles av Kristelig Folkepartis Rune Landro. Også han reagerte på at Sandviks brev til komitémedlemmene ble delt ut i forbindelse med KPU-møtet.

— Jeg synes det var over streken og en veldig uklok måte å agere på. Men på meg virket det egentlig bare negativt.

Ingen grunn

KPUs leder derimot, Anita Heggholmen (Sotralista) finner ingen grunn til å reagere.

— Nei, jeg synes ingen av disse sakene er spesielle. Folk stiller ofte på møtene og legger frem sin sak, eller de sender brev, sier Heggholmen.

— Vi må nesten tillate det også for politikere, hvis de er part i saken. Så får vi sørge for å være ryddige i selve behandlingen av sakene.

Det synet deler ikke Kjartan Algrøy.

— Politikere bør være ekstra observante. Når det er saker der slekt eller venner har interesser, får vi som politikere holde oss unna og la dem kjøre saken alene, sier Algrøy.

Nær maktens kjerne

Det springende punkt når det gjelder den formelle eller juridiske definisjonen av inhabilitet, går på hvem som fremmet forslaget.

— Er du tiltakshaver, politiker eller ikke, har du samme mulighet som andre. Tiltakshavere står i prinsippet helt fritt til å påvirke så langt frem mot vedtaket som mulig, sier leder for bystyrets kontor i Bergen, Roar Christiansen. Det gjelder også politikere.

— Det skal ikke være diskvalifiserende at en tiltakshaver eller eier er politiker. Da fratar man den personen muligheten til å påvirke utfallet av egen sak, sier Christiansen, som svarer på spørsmål fra BT på et generelt og prinsipielt grunnlag.

Selv om det juridiske er på det rene, mener Algrøy at politikere skal være ekstra påpasselig.

— Men som politikere bør vi være ekstra forsiktige. Vi sitter i maktens kjerne og kan påvirke på en annen måte enn folk ellers.

RUNE BERENTSEN