Tor Bertelsen får ikke tilbake jobben som dommer i Bergen tingrett. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i sin enstemmige dom, som kom onsdag.

I juli i fjor bleBertelsenfradømt jobben som dommer i Bergen tingrett. 6. mai startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I dommen på 56 sider forkaster lagmannsretten anken.

Staten ved Justis— og beredskapsdepartementet frifinnes også for påstanden om brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

I dommen går lagmannsretten gjennom flere av konfliktene mellom Bertelsen opg tingrettsledelsen.

«De nevnte eksemplene på Bertelsens reaksjoner på kritikk er etter lagmannsrettens oppfatning usaklige og viser svak dømmekraft. Klagen til DA over sorenskriver Bjørnøy og de to politianmeldelsene bidro til å øke konfliktnivået, og vanskeliggjøre arbeidet med eventuelle reaksjoner mot Bertelsen. Eksemplene viser samtidig at Bertelsen var lite korrigerbar i sitt arbeidsforhold», står det i dommen.

- Ikke upartisk

Bertelsens advokat, Arvid Sjødin, sier han ikke har snakket med sin klient etter at han mottok dommen. Han vil oppfordre Bertelsen til å anke.

— Dommen viser mye av det Bertelsen har hevdet fra dag 1, at det er for små forhold i Norge, og at man kanskje har et annet begrep enn ute i Europa for hva som er en upartisk domsstol, sier Sjødin.

Han viser til at lagmannsretten er tilknyttet samme tilsynsråd og blir tilsett av samme departement som har vært pådriver for å få fjernet Bertelsen som dommer.

— Jeg har forståelse for at lagmannsretten ikke kan endre Grunnloven. Men lagmannsretten kunne sagt at Grunnloven er i strid med EMK. Det kan hende de ser annerledes på denne saken om den kommer til Strasbourg, sier Sjødin.

Bertelsen har selv tidligere har sagt han ville anke dersom lagmannsretten ikke dømte i hans favør.

- Strider mot internasjonal rett

Det har ikke skjedd tidligere i norsk historie at en dommer har blitt avsatt som følge av sivilt søksmål.

Bertelsensadvokat, Arvid Sjødin, brukte hele første rettsdag på å prøve å rive fra hverandre den 123 sider lange dommen fra tingretten, som han sammenlignet med et justismord.

Sentralt i Sjødins prosedyre var at han mener det strider mot den Europeiske Menneskerettskommisjonen at Bertelsen er avsatt som følge av forhold som ligger så langt som 18 år tilbake i tid.

Sjødin mener også at på tross av at det var en enstemmig tingrett som dømte ham, strider det mot internasjonal rett at den utøvende makt ved Justisdepartementet bidro til forberedelsene til saken.

Det var Justisdepartementet som i juli 2012 varslet avskjedssaken motBertelsen.

- Det er en veldig uheldig måte å gjøre det på. Internasjonal rett sier at man kun skal dømmes av sine egne. Forberedelsene til rettssaken er også en del av saksbehandlingen, sier Sjødin, som mener Norge må etablere retningslinjer som er i tråd med dette.

- Sjikanerende og kvinnefiendtlig

Sjødin var i Borgarting lagmannsrett ikke nådig i sine beskrivelser av sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy og tingrettsledelsens forsøk på å «skandalisere»Bertelsen.

I innledningsforedraget beskyldte han dem for lekkasjer til pressen, utsetting av rykter og feilaktige beskrivelser avBertelsen, som at han var blottet for empati, sinnslidende, forutinntatt, sjikanerende og kvinnefiendtlig.

- Det sentrale for oss er å få belyst den situasjonen som har fått utvikle seg i Bergen tingrett over lang tid, og atBertelseni praksis har hatt svært vanskelige arbeidsforhold, sa Sjødin.

- Han måtte tåle ufattelig mye

Tidligere kolleger avTorBertelsenlevnet ledelsen ved Bergen tingrett liten ære da de forklarte seg.-  Han gjorde jobben sin på en god måte. Jeg vet ikke hvorfor han sitter her i dag, forklarte en tidligere kollega.

-  Jeg synesBertelsenmåtte tåle ufattelig mye og likevel skulle gå med rettet rygg og sitte som dommer i saker, forklarte en annen.

Hun fortalte atBertelsenstidligere sjef Ove Kjell Hole ba henne og kollegene holde øye med Bertelsen, notere når han kom og gikk, og registrere eventuelle klager.

-  Vi skulle rapportere om personenBertelsen. Jeg synes det er helt utrolig. Det synes jeg ikke hører hjemme på noen arbeidsplass, aller minst i en tingrett. Jeg går ikke og overvåker mine kolleger, det har jeg aldri gjort.

— Ikke psykisk syk

Bertelsens prosess­fullmektig, advokat Arvid Sjødin, la også frem en spesialisterklæring som omhandlet Bertelsens psyke for lagmannsretten.

Rapporten var utarbeidet av psykiater Henning Værøy, på bestilling fraBertelsenselv.

Værøy konkluderte i rapporten med at det ikke er noe som peker i retning av atBertelsenhar en diagnostiserbar, psykisk lidelse:

«Det finnes påstander fra parter i saken mot ham som hevder at han har en avvikende realitetsoppfattelse samt at han er psykisk syk. Dette kan ikke bekreftes etter inn­gående utredning og diagnostikk», skrev han i rapporten.

- Partisk og forutinntatt

Som i tingrettsdommen, hevdet regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs atBertelsengjentatte ganger har vist at han ikke lever opp til kravene som stilles til en dommer.

«Han har ikke evnet å sikre en rettferdig, forsvarlig og tillits­skapende behandling av rettssaker. Han har opptrådt partisk, forutinntatt og ikke ivaretatt grunnleggende krav til at alle aktører skal oppleve en rettferdig rettergang», sto det i sluttinnlegget.

I tillegg mente Fagernæs at Bertelsen har noen karaktertrekk som etter Statens oppfatning ikke er forenlige med kravene til en dommer, blant annet manglende evne til å ta i mot kritikk.

Reiste tvil om dømmekraft

— Han har i tillegg en uforståelig vilje til å pynte på virkeligheten, sminke på sannheten og komme med kraftige og overdrevne motangrep. Dette gir grunnlag for å reise tvil om hans dømmekraft. Han har ikke evne til å se seg selv utenfra, hvilket gir lite grunn til å tro at det kan skje en endring.

Til sammen forklarte 21 vitner seg i den sivile rettssaken, som gikk over åtte dager til i Borgarting lagmannsrett.

Til tross for de mange konflikteneBertelsenhadde vært involvert i på arbeidsplassen, vil han tilbake i jobben som dommer i Bergen tingrett. Han har varslet at han vil anke saken helt til menneskerettighetsdomsstolen i Strasbourg dersom han ikke får medhold.