Firmaet er innrapportert til Statens Byggtekniske Etat (BE) av kommunene Oslo, Sund, Fjell og Nissedal. Alle kommunene mener firmaet har gjort seg skyld i svikt i dokumentasjonsplikten etter plan— og bygningsloven. I tillegg har BE fått melding fra Førde kommune om tiltaket Lia Terrasse der Conradi AS har ansvarsrett for brannteknisk prosjektering. Her har kommunen gitt pålegg om retting.

Pålegget er klaget inn for fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen har konkludert med mangelfull dokumentasjon av rømningsveier, og har gitt pålegg om at firmaet må prosjektere om og foreta ny kontroll. BE deler fylkesmannens syn.

«Svikt i dokumentasjonen»

I brevet til Conradi AS, heter det at foretaket ved gjentatte anledninger ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert de valg de har gjort i prosjekteringer. Firmaet har i noen tilfeller heller ikke dokumentert sine valg når bygningsmyndighetene har bedt om det. Kommunene har funnet det særlig problematisk i de tilfeller Conradi AS har fraveket forhåndsgodkjente løsninger. Videre er det avdekket svikt i dokumentasjon av kontroll av prosjektering.

Ifølge de opplysningene Conradi AS har gitt til BE, ivaretas prosjekteringskontrollen gjennom en egen sjekkliste. Etter BEs mening har sjekklisten ikke nødvendig innhold for å sikre at alle relevante krav blir ivaretatt i byggesaken og at alle momenter blir kontrollert.

Conradi AS bekymret

Conradi AS uttrykker på sin side bekymring over hvordan plan- og bygningslovgivningen praktiseres av kommuner og andre involverte i byggesaker. Firmaet hevder at kommunene ved å underkjenne deres valg av løsninger, påtar seg rollen som kontrollerende for brannteknisk prosjektering.

BE konkluderer med at Conradi AS ved gjentatte anledninger ikke har oppfylt sin dokumentasjonsplikt. Rapporter fra kommuner peker i retning av at foretakets styringssystem eller bruken av det er mangelfull når det gjelder dokumentasjon av forutsetninger for valg av ytelser og løsninger.

På denne bakgrunn varsler BE om tilbaketrekking av foretakets sentrale godkjenning for ansvarsrett

Tar advarselen alvorlig

— Som daglig leder i Conradi AS vil jeg på vegne av foretaket signalisere at vi tar BEs advarsel alvorlig, sier Andreas Revheim i en kommentar til BT.

— Vi er uenige i mye av innholdet i BEs advarsel som vi mener er basert på feil grunnlag og eller misforståelser. Men vi vil selvsagt gjennomgå våre rutiner og styringssystemer for å forbedre oss ytterligere i den grad det er behov det, sier han Revheim.

Conradi AS må svare på kritikken fra BE før 10. oktober