– Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha samvær med barna sine. Å frata en far muligheten til dette er ikke rettsstaten Norge verdig, sier advokat Sigurd Klomsæt, som representerer Bergens-faren (38).

38-åringens tidligere kone anmeldte i 1997 faren for seksuelt misbruk av den ene sønnen. Både statsadvokaten og riksadvokaten vurderte anmeldelsen, men henla saken.

I 2000 krevde faren samværsrett til barna, og fikk medhold av Bergen tingrett. I 2002 omgjorde Gulating lagmannsrett kjennelsen, og bestemte at faren likevel ikke skulle få se barna sine.

Gulating fastslo at det var «mye som kan tyde på at overgrep har funnet sted», men ville ikke «gå nærmere inn på dette eller ta stilling til det».

Høyesteretts kjæremålsutvalg nektet i 2002 faren å fremme saken for Høyesterett.

– Regjeringsadvokaten syn er at menneskerettighetskonvensjonen ikke er krenket. Saken er behandlet av lagmannsrett og Høyesteretts kjæremålsutvalg, og vi mener behandlingen har vært korrekt, sier Therese Steen, advokat hos Regjeringsadvokaten.

Faren mener Gulating har stemplet ham som seksualforbryter, og hevder lagmannsretten ikke ga ham rett til en rettferdig rettergang da retten ikke gikk nærmere inn på spørsmålet om det virkelig var skjedd overgrep.

Faren og hans advokater mener Gulatings utsagn bryter med det grunnleggende rettsprinsippet om at en person skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Det er imidlertid ikke på dette grunnlaget Strasbourg-domstolen har vedtatt å behandle farens sak.

Domstolen skal behandle saken med utgangspunkt i Den europeiske menneskerettskonvensjon paragraf 6.1 – om retten til å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter i en rettferdig rettergang, og etter paragraf 8 – om retten til familieliv.

– Dette er Davids kamp mot Goliat. Det er godt å se at et enkeltmenneske kan nå frem. Saken er spesiell, og er en tragedie for alle involverte parter, sier advokat Klomsæt.

Han vil kreve erstatning på vegne av 38-åringen.

– Faren er blitt arbeidsufør på grunn av behandlingen han har fått av det norske rettsvesenet, sier Klomsæt.

Saken blir tidligst behandlet i Strasbourg neste år.