— Jeg er overrasket over at såpass mange har en bekymring over dagens tilstand. I tillegg er det faktisk flere enn dem som er bekymret som ønsker begrensende tiltak for biltrafikken, sier Idar Eidset i analysebyrået Respons.

På oppdrag fra BT har Respons gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Bergen. 59 prosent har i stor eller noen grad bekymret seg over luftkvaliteten i Bergen den siste tiden.

Enda flere, 66 prosent, sier de mener det bør innføres restriktive tiltak mot bilkjøring i slike perioder.

— Det vi ser er at det er en viss forskjell mellom kvinner og menn. Kvinner er enda med bekymret for tilstanden, og flere av dem ønsker seg tiltak. Men også blant mennene er denne gruppen i flertall, sier Eidset.

Gir klare svar

Han bemerker seg at selv om folk ikke er bekymret på egne vegne, ønsker de fremdeles at det innføres tiltak mot trafikken på grunn av helsen til andre innbyggere.

I undersøkelsen kommer det også frem at det er blant beboerne i Bergenhus og Årstad kravet om restriktive tiltak er høyest. Her svarer 71 prosent av de spurte ja. Den laveste andelen finner vi blant dem som bor i Bergen vest, med 60 prosent.

Totalt fordelte de som vil ha restriktive tiltak seg slik:

Høyere generelle bomavgifter i rushtiden - køprising: 24 prosent

Høyere avgifter kun for biler som forurenser mest: 16 prosent

Datokjøring - kun kjøring for halve bilparken: 32 prosent

Andre tiltak : 20 prosent

Ikke sikker: 8 prosent

Bedre busser

Halvparten av dem som svarte "andre tiltak" tok opp behovet for bedre busser.

— Det er litt overraskende mange som har snakket om kollektivtrafikken. De vil ikke ha gratisbusser, men ønsker å styrke kollektivtiltak gjennom hele året. Hyppigere bussavganger og flere ruter er ønskene, sier Eidset.

Byrådsleder Monica Mæland (H) har ikke tenkt å gi etter for flertallets krav om restriktive tiltak. Via sin rådgiver Haakon Thuestad presiserer hun likevel at hun skjønner innbyggernes uro.

— Jeg tror alle er bekymret for luftkvaliteten når vi har dager med kaldt vær og mye forurensning, så jeg forstår godt at mange svarer det.

Mæland viser til mediefokuset rundt luftlokket, når hun skal forklare resultatene i undersøkelsen.

— Med det mediebildet som har vært er det ikke rart at datokjøring er det tiltaket som nevnes oftest. Det er imidlertid et tiltak, som også BT skrev fredag, vi har god grunn til å tro at ikke virker. For meg er det viktig at vi ikke driver symbolpolitikk, men gjennomfører tiltak som har effekt.

Ingen korte tiltak

Mæland fraskriver seg ansvaret for luftproblemene i Bergen, og viser til regjeringen når hun skal forklare hvor skoen trykker.

— For å løse problemene med luftkvaliteten må vi jobbe langsiktig, og det viktigste vi kan gjøre er å bidra til at bilparken endres fra dieselbiler til mer miljøvennlige biler. Dette er et nasjonalt problem som det kommer til å ta tid å endre. Miljødifferensierte bompenger, kollektivfelt og lavutslippssone i sentrum er tre konkrete, langsiktige tiltak vi mener vil ha effekt.