Statsadvokatene i Hordaland mener den erfarne bergensadvokaten utviste grov uforstand i tjenesten da han videresendte en e-post til sin klient i november 2012.

Nå er det utstedt et forelegg på 30.000 kroner til Yndestad.

Forelegget er hjemlet i straffelovens paragraf 325, som gjelder forseelser i offentlig tjeneste.

Siden advokaten ikke vil godta boten, blir det rettssak. Den er berammet til 11. juni i Bergen tingrett.

Grov voldssak

Bakgrunnen for forelegget er en straffesak som gjelder grov vold. Yndestads klient, en 35 år gammel mann, ble sommeren 2012 dømt i Bergen tingrett for å ha mishandlet og truet en annen mann i et narkotikaoppgjør. To andre menn ble dømt i den samme saken.

Ifølge dommen hadde de blant annet bundet offeret fast til en stol, urinert på ham og truet med å kappe av ham fingrene.

Yndestads klient fikk 14 måneders fengsel, men valgte å anke.

Da ankesaken ble behandlet i Gulating lagmannsrett i november samme år, kom det frem at Yndestad hadde videresendt en e-post til sin klient rett i forkant av ankeforhandlingen.

Avsender var en av 35-åringens meddømte i torpedosaken, en 23 år gammel mann fra Bergen.

«Du vet selv sannheten»

23-åringen sonet torpedo-dommen i Bergen fengsel, og var innkalt som vitne i ankesaken. I e-posten kom det blant annet frem dette:

«(…) Eg har ialefall bestemt meg for å ikke støtte deg mere den 21.11-12 om du ikke tar din del av ansvare å betaler de 50.000 … Du vet selv sannheten om ka som skjedde den 07.01-11 og ka din rolle var», skrev avsenderen.

Gulating lagmannsrett mente at Yndestads handlinger gjorde ham inhabil. Politiet etterforsket saken i ettertid.

«Lagmannsretten bemerker (..) at domstolen ikke kan unnlate å reagere når den får kunnskap om manipulering av bevis mot betaling med sikte på et bestemt domsutfall i saken. Dette gjelder enten bakgrunnen for det skisserte opplegget i mailen er en frivillig avtale eller en trussel/utpressing.», heter det i lagmannsrettens avgjørelse.

Frifunnet for falsk forklaring

Denne avgjørelsen ble senere opphevet av Høyesterett. Landets øverste domstol var enig med Yndestad i at innholdet i e-postene var omfattet av advokatens taushetsplikt.

«Hvorvidt forsvareren gjorde rett i å formidle e-posten til klienten, reiser en advokatetisk problemstilling av betydelig vanskelighetsgrad som det for avgjørelse av anken ikke er nødvendig for utvalget å ta stilling til», skrev Høyesterett.

De to involverte i e-postutvekslingen ble for øvrig nylig frifunnet for falsk forklaring.

— Forpliktet til å orientere

Advokat Arild Dyngeland.
Bergens Tidende

Arild Dyngeland har følgende kommentar sendt i en e-post til BT:«Advokaten mottok uoppfordret en melding fra et vitne som tydet på at vitnet ville endre forklaring. Vitnet hadde tidligere forklart til politiet og til retten at den tiltalte ikke var skyldig. I meldingen fremkom at vitnet ville endre forklaring om han ikke fikk betalt, og da slik at han i så ville forklare at den tiltalte var skyldig.

Vår oppfatning er at en advokat er forpliktet til å orientere den tiltalte om de bevis som føres mot ham av påtalemyndigheten, og om slike forhold som er av betydning ved vurderingen av bevisets styrke.

At et vitne opplyser at han kan komme til å endre forklaring, fra at tiltalte er uskyldig til at han er skyldig, er helt vesentlig kunnskap for den tiltalte.

At vedkommende truer med dette hvis han ikke får betalt, viser en slik side av vitnets troverdighet knyttet til en slik varslet endring, at tiltalte også må få opplysning om dette. Deretter skal advokaten forberede et forsvar basert på de opplysningene man har.

Vi mener videre at advokaten ikke bare har en rett til å formidle denne henvendelsen til tiltalte, men en plikt til dette, fordi tiltalte har et krav på å vite hva som kan møte ham i retten. Å holde vesentlig informasjon tilbake fra en klient er ikke i samsvar med de krav som stilles til advokaten i loven og i advokatetiske regler.

Advokaten har av hensyn til taushetsplikt ikke rett til å ta opplysningen fra vitnet videre til andre. Det har Høyesteretts ankeutvalg stadfestet i denne konkrete saken. Til tross for dette er slik unnlatelse en del av grunnlaget i forelegget uttatt av statsadvokaten. Dette reagerer vi på med stor undring.»

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra statsadvokat Elisabeth Deinboll som har skrevet ut forelegget.