— Selv om Kollevågen på Askøy i mange år var avfallsplass for Bergen kommune, så har Bergen kommune aldri gjort noe ulovlig i Kollevågen. Av den grunn mener Byrådet at det ikke uten videre er Bergen kommune sitt ansvar å ta kostnaden med å sikre avfallet, sier byråd for tekniske tjenester, Nils Arild John-sen, til bt.no.

Faktum er at miljøgifter fra Kollevågen siger ut i Byfjorden. Instanes AS har på oppdrag fra Bergen kommune laget en rapport om hva som trengs for hindre miljøgifter i å slippe ut, og gjøre Kollevågen helt trygg for bading og andre friluftsakti-viteter.

Vil snakke med SFT

Løsningen som Instanes skisserer, går ut på å dekke til de gamle avfallsdeponiene helt ned til 5 meter under sjøflaten. Pris: 50 millioner kroner.

Rapporten har vært forelagt Byrådet, som skal gjøre vedtak i saken i neste uke.

— Vi vil sende Instanesý rapport over til Statens forurensningstil-syn. Samtidig vil vi ta opp samtaler med SFT om hvordan vil skal løse spørsmålet om ansvar og finansiering. Når det gjelder utslipp av miljøgifter i fjorden, må vi se dette i sammenheng med hele giftproblemet i fjordsystemene rundt Bergen, sier Nils Arild Johnsen.

Friluftsområde

Kollevågen ble tatt i bruk som avfallsplass for bergenserne i 1930 etter godkjente planer fra Askøy helseråd. Etter krav fra Askøy kommune ble deponiet avsluttet i 1975, og med tilskudd fra Miljøverndepartementet ble området opparbeidet til friluftsområde. Som sådant ble det åpnet i 1983, og området disponeres nå av Bergen og Omland Friluftsråd.

Ikke farlig å bade

De nye kravene om opprydding og sikring i Kollevågen er et resultat av en landsomfattende kartlegging av nedlagte deponier som SFT gjennomførte i perioden 1989-92. I Kollevågen ble de da funnet høye verdier av miljøgifter. SFT påla da Bergen kommune som ansvarlig for deponiene å foreta tekniske undersøkelser. Disse viste at miljøgifter lekker fra det nedlagte deponiet til fjorden utenfor.

Nils Arild Johnsen understreker at det ikke er farlig å bade i Kollevågen. Men det forutsetter at det med jevne mellomrom legges ut nye lag med sand som hindrer badende i å komme i direkte kontakt med avfallsrestene.

AVFALLSPLASS: Kollevågen på Askøy i mange år var avfallsplass for Bergen kommune.