Senterpartiet vil at Bergen skal være en åpen og inkluderende by. Det må legges til rette for deltakelse og tilhørighet for alle samfunnsgrupper.

Storbyens fattigdomsproblematikk må taes på alvor.

En kommunal innsats mot fattigdom må særlig fokusere på tiltak for vanskeligstilte barnefamilier. Bergen Senterparti går inn for at kommunens tiltaksplan mot fattigdom følges opp. Vi vil innføre lav foreldrebetaling/graderte betalingssatser på kommunale tjenester som barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, for slik å sikre likeverdig deltakelse og forebygge fattigdom.

Bergen Senterparti mener det er viktig å intensivere antidiskrimineringsarbeidet med hensyn til etnisk opprinnelse, kjønn, religion og seksuell legning gjennom egne handlingsplaner. Dette gjelder også overfor frivillig sektor som mottar kommunal støtte.

Tore Joten, listekandidat Bergen Sp