Dette er stikkord for et planutkast for forvaltning av vassdragene i Bergen som kommunen har utarbeidet. Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF) forteller at planutkastet nå skal ut på høring og deretter behandles i bystyret.

— Forvaltningsplanen for vassdragene i Bergen er en parallell til den tilsvarende planen for Byfjellene. Planen skal bli en viktig premissleverandør for politikernes prioriteringer for å ta vare på og videreutvikle de verdiene som ligger i vassdragene. Tiltak for å forebygge flomskader er en del av planen, sier Iversen.

I alt 10 vassdrag er pekt ut som satsingsobjekter. Det er Nesttunvassdraget, Midtbygdavassdraget, Haukåsvassdraget, Arnavassdraget, Sælenvassdraget, Fjøsangervassdraget, Apeltunvassdraget, Møllendalselven, Kalandsvassdraget og Kystvassdraget Laksevåg.

Stopper kloakkutslipp

Planutkastet lister opp en rekke konkrete tiltak for hvert av de ti vassdragene. Skrot og boss skal fjernes fra breddene i vassdragene. Kloakkutslipp og andre forurensninger skal stanses. Bygging i 20-meters-beltet rundt vassdragene skal unngås.

Det skal også legges til rette for at sjøaure skal kunne gå opp i flere av vannene. Fiskekultivering og tiltak for å legge til rette for sportsfiske er aktuelt i enkelte vassdrag. Kulturminner som broer og andre innretninger skal kartlegges og tas vare på. Videre skal turveier langs vassdragene opparbeides. Noen steder skal det lages parkeringsplasser og gjøres andre inngrep for å bedre atkomsten til vassdragene.

Mange grupperinger har allerede engasjert seg i forvaltning av vassdragene i Bergen. Venneforeninger, jeger- og sportsfiskerorganisasjoner, velforeninger, Bergen Turlag, andre interesseorganisasjoner og naturvernorganisasjoner er i sving med å ivareta og bruke vassdragene. Flere av grunnskolene nytter vann og vassdrag i sitt nabolag som uteklasserom, og Universitetet i Bergen bruker mange vassdrag som studieobjekter.

Elver, bekker og tjern har stor rekreasjonsverdi der folk kan drive friluftsliv, fisking og bading.

Kan produsere strøm

Ukjent for mange er det sikkert at det produseres elektrisk strøm i flere bergenske vassdrag. NVE har beregnet at det kan bygges nye småkraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 71 GWh i noen av vassdragene.

— Målet med planen er å oppnå en fremtidig bærekraftig, helhetlig og samordnet vassdragsforvaltning, sier Lisbeth Iversen.

Planen peker på strategier for å ivareta og utvikle verdiene vassdragene representerer.

— I det videre arbeidet vil vi legge opp til samhandling med en rekke parter - organisasjoner, skoler og velforeninger. For å lykkes med å få en god forvaltning av vassdragene i Bergen, må det etableres et organ og en koordinatorstilling tilsvarende det som er etablert for å forvalte Byfjellene i Bergen, sier Lisbeth Iversen.

for planutkastet, Tom Sandahl, vedFjøsangervassdraget som rennerforbi forretningene ved Krambua. FOTO: ØRJAN DEISZ