Innsparingspakken ble lagt frem i dag og skal behandles i bystyret. Byrådet overlater de mest konkrete og ubehagelige innsparingstiltakene til bydelsstyrene.

Dobler underskuddet

Bakgrunnen for disse tiltakene er de store underskuddene i bydelene som er beregnet til 140 millioner kroner. I tillegg kommer økte pen-sjonsutgifter som kan beløpe seg til 120 millioner kroner. På toppen av dette kommer forventede underskudd i de private institusjonene på nærmere 30 millioner kroner.

Byrådet foreslår: * Ansettelsesstopp i seks måneder. Dette skal ikke gjelde ansatte som jobber i skoler, barnehager og i direkte klientkontakt innen helse og sosial. * Investeringspause i seks måne-der. Det vil ikke gjelde pågående byggearbeider, men alle nye arbeider, og kan omfatte skoler, barnehager, sykehjem og bofellesskap for funksjonshemmede. * Tilpassing av virksomhet i seks måneder.