Hvis fylkestinget følger opp, og det er det all grunn til å tro, betyr det at den forventede riksvegrammen til Hordaland neste år blir fordelt med 30 millioner kroner til Bergen og 240 millioner kroner til riksvegprosjekter til fylket utenom Bergen.

Bergen kommunes ufravikelige krav er at bevilgningen skal deles likt, slik det er avtalt, altså 135 millioner kroner på hver.

Fylkets begrunnelse for sitt standpunkt er at det for øyeblikket ikke finnes ferdige riksvegplaner i Bergen å bruke pengene på. Samtidig er det mer enn nok av ferdig planlagte prosjekter ute i distriktet.

Bergen skal så få sine rettmessige andeler tilbake når bybanen, Ringveg vest og Skansentunnelen skal påbegynnes om 3-4 år, fastslår fylkesutvalget.

I Bergen er det usikkerhet om fremtidige riksvegrammer og klare føringer fra bystyret som gjør at byrådet står fast på at den avtalte fordelingen.

— Rammene kan bli lavere

— Det er det sittende fylkestinget som har vedtatt 50-50-fordelingen av riksvegmidlene. Det er svært underlig om det samme fylkestinget ved første anledning går bort fra denne fordelingen. sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— For det andre må vi ta i betraktning at det skal velges nytt fylkesting neste år. Kanskje det vil mene noe annet. Dessuten kan rammene fra staten bli lavere. Vedtak som gjøres om riksvegbudsjettet må være entydige, både i Bergen, i fylket og på Stortinget, sier byrådslederen.

72 millioner ble til 47

Anne-Grete Strøm-Erichsen og Tom Knudsen nevner eksempelet med de 72 millioner kronene som Stortinget forutsatte skulle gå til prosjekter i Bergen i 2001. 60 millioner var ordinære midler, mens 12 millioner var ekstra tilskudd knyttet til fortsatt bompenger i 2001 og takstøkningen fra 5 til 10 kroner.

— I statsbudsjettet endte det med at 60 + 12 ble til 60 - 13. 72 millioner tørket inn til 47 millioner. Sist høst tok jeg opp dette med daværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen. Han skulle se på saken i forbindelse med statsbudsjettet. Siden har vi ikke hørt noe, sier Tom Knudsen.

Føringer fra bystyret

Når det gjelder fylket sitt ønske om «låne» bompenger til Eikåstunnelen på E 39 i Åsane, slik at stamvegmidler kan overføres til Os, viser Tom Knudsen til bystyret, som har gitt klare føringer på at bompengefondet i all hovedsak skal brukes i Bergen sentrum. Dessuten har bystyret gått imot at bompenger skal benyttes til stamvegprosjekter.