JOHN LINDEBOTTEN

Fylkestinget gjorde sitt vedtak før jul. I Bergen foreligger så langt bare en innstilling til bystyret, vedtatt i byrådet onsdag 12. januar. Men realiteten i saken er klar.

Samferdselsdepartementet har gjort det tindrende klart at en slik forpliktelse både fra fylket og fra Bergen kommune var en betingelse for å ta sak om bevilgning til den planlagte bybanen opp i Stortinget.

Men både fylkestinget og byrådet har vært påpasselige med å understreke bybanen ikke er en sak for seg, men skal inngå som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Bergen. Begge de to partene har derfor lagt inn i sine vedtak formuleringer som innskrenker ansvaret til å gjelde innenfor de økonomiske rammer for kollektivtrafikkens om stilles til rådighet av staten.

Godt nok

— Tror du Samferdselsdepartementet vil oppfatte dette som en sterk nok forpliktelse når det gjelder driftsansvaret for bybanen, byråd for miljø- og utvikling, Lisbeth Iversen?

— Jeg mener det er godt nok. Dersom Samferdselsdepartementet skulle mene noe annet, vil det si det samme som at departementet underkjenner de kvalitetssikringer av driftskostnadene som Terra mar AS har utført for Bergen kommune. Disse beregningene viser at driften av bybanen ikke vil føre til at tilskuddene til kollektivtrafikken i Bergen må økes, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Samfunnsøkonomi

— Men i tiden som kommer vil jeg også minne Samferdselsdepartementet om politiske retningslinjer som går på å utvikle en miljørettet transportpolitikk. Bybanen har gode tall både når det gjelder drift og investering, men det er også en samfunnsøkonomisk side ved dette, og den har kommet altfor lite frem i disse sakene. Det handler om forurensning og helse, og det handler om estetisk og miljømessig utforming av gatemiljøer, der bybanen vil være et positivt element, sier Lisbeth Iversen.