SIGBJØRN LINGA

I dommen blir Tjernet borettslag blankt frifunnet, etter at kommunen i fjor gikk til søksmål fordi borettslaget nektet kommunen å leie ut to leiligheter. Disse har vært brukt som personalboliger ved Fyllingsdalen sykehjem. Kommunen hevdet på sin side at borettslaget ikke hadde saklig grunnlag for å nekte kommunen fremleie.

Ulike tolkninger Kommunen eier 21 boliger i Tjernet borettslag. To av disse ble tidligere kjøpt av fylkeskommunen og var øremerket som tjenesteboliger ved sykehjemmet i Fyllingsdalen. Da kommunen ville leie disse ut, førte ulike tolkninger av borettslagsloven til at saken endte i retten.

Dette er den første rettssaken hvor en ny bestemmelse i borettslagsloven fra 1998 blir prøvet. Lovendringen gav det offentlige rett til å eie inntil ti prosent av andelsleilighetene i et borettslag. Retten mener bestemmelsens hensikt ikke var å endre status for leiligheter som ble før endringen. Kommunen kan derfor ikke vise til denne bestemmelsen for å benytte leilighetene som den ønsker.

Avtalen klar Retten mener det er klart at det i 1977, da Hordaland fylkeskommune overtok leilighetene, ble avtalt at kun ansatte ved Fyllingsdalen sykehjem skulle benytte boligene. Videre legger retten vekt på at kommunen har kjent til og fulgt avtalen fra siden 1977.

Bergen kommune må også betale saksomkostninger på vel 52 500 kroner. Ifølge kommuneadvokat Karstein Rye har ikke kommunen tatt stilling til om saken skal ankes. Det er byrådet som må ta den endelige avgjørelsen om en eventuell anke. Rye har utover det ingen kommentar til dommen.