— Regnskapet viser at vi ikke bruker penger vi ikke har, sier finansbyråd Liv Røssland.

I 2010 kom Bergen ut i 0. I 2011-regnskapet er 219 millioneri utbytteinntekter fra BKK i vedtatt budsjett ført som investeringsinntekt, somfølge av fylkesmannens lovlighetskontroll.

Byrådsavdelingene fikk samlet et positivt budsjettavvik på110,5 millioner kroner, mens de sentralene postene hadde et negativt avvik på18,4 millioner kroner. Sistnevnte består av skatt, rammetilskudd og andreoverføringer fra staten, pensjon, utbytte og renter. Skatteinngangen har vært positivgjennom året og har i stor grad kompensert for overføringen av BKK-utbytte fradrifts- til investeringsbudsjettet.

- Bedrekostnadskontroll

Finansbyråd Liv Røssland forklarer det gode resultatet medbedre kostnadskontroll innenfor tjenester for eldre og særlig omsorgstrengende,færre sosialhjelpsmottakere, lavere strømutgifter og økte inntekter fra denstatlige refusjonsordningen for særlig kostnadskrevende brukere, samtegenbetaling ved aldersinstitusjoner.

Økte pensjonsutgifter er hovedårsaken til det negativeavviket på de sentrale postene.

Smell i barnevernet

Regnskapet viser at det kommunale barnevernet hadde 7,2millioner kroner mer i utgifter i fjor enn budsjettert. Årsaken er en betydeligvekst i antall meldinger som førte til tiltak. Særlig gjelder det tiltakutenfor familien. Barnehage og skole hadde et mindre negativt avvik på 2,4millioner kroner. Sentrale forvaltningstjenester brukte 5,3 millioner kronermer enn budsjettert, mens spesielt sosialtjenesten og administrasjonen kombedre ut enn forventet i budsjettet.

— Helekommunen har gjort en solid innsats for å få ned utgiftene de siste årene. Detfortjener samtlige ansatte ros for, og det ser vi nå igjen i de gledeligetallene. Det er viktig å prioritere midlene vi har til dem som trengerkommunens tjenester aller mest. For byrådet er derfor ikke god økonomi ogøkonomistyring noe mål i seg selv, men et middel for å skape bedre tjenester,ikke bare i dag, men også i fremtiden, sier finansbyråd Liv Røssland.

Fortsatt stramt

- Menhar du ikke en litt flau smak i munnen med overskudd i bykassen på samme tidsom skoler må stenge på grunn av dårlig vedlikehold?

— Vibruker nå veldig mye penger på oppussing av skolene. Men det tar tid. Det tarveldig lang tid, sier Liv Røssland.

Hun presiserer at Bergen kommune fortsatt har en stramøkonomi.

— Etoverskudd på 92 millioner kroner er ikke mye med et budsjett på hele 15milliarder kroner. Men regnskapet viser at vi har økonomisk kontroll, sier hun.