KARI PEDERSEN

Trude Drevland (H) byråd for helse og omsorg, støtter seg til denne rapporten når hun går inn for å fjerne 96 stillinger ved byens 21 kommunale sykehjem.

41 av de 96 sykehjemsstillingene blir overført til åpen omsorg. En av konklusjonene i rapporten fra Agenda Utredning & Utvikling er nemlig at Bergen har god bemanning på sykehjemmene og dårlig i hjemmetjenestene.

De øvrige 52 stillingene blir fjernet i et forsøk på å hindre nye budsjettoverskridelser på sykehjemmene. Disse 52 er «ikke pleienære stillinger», sier Trude Drevland.

Rapporten fra Agenda er laget på bestilling fra bystyret. I november fikk bystyret på bordet tall som viste at 2004 var nok et år med store overskridelser innen eldreomsorgen. Slik har det vært hvert år siden 1999. Bystyret ga byråden fullmakt til å stramme inn, men ba om at pleiende hender ble skjermet. Samtidig bestilte bystyret en analyse av pengebruken i eldreomsorgen i Bergen, sammenliknet med andre kommuner.

Det er denne analysen Agenda har gjennomført. I februar skal den diskuteres i bystyret.

— Bruker mye penger

— Hovedkonklusjonen vår er at Bergen bruker relativt mye penger på pleie og omsorg, selv om kommunen har dårlig råd, sier Kaare Granheim, som sammen med kollega Rachel Myhr Williksen ga følgende diagnose av eldretilbudet i Bergen:

  • Når det gjelder hjemmetjenester, blir det «smurt tynt utover» i Bergen. Nesten ingen får avslag på søknaden om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Filosofien er åpenbart at det er bedre å gi litt til mange enn mer til noen utvalgte.
  • Resultatet er at brukere med tunge behov ikke får hjelp nok til å klare seg hjemme på egen hånd. Det øker presset på sykehjemmene.
  • Bergen mangler et tilbud som er bedre enn hjemmesykepleie, men billigere enn sykehjem. Agenda råder kommunen å styrke bemanningen ved noen omsorgsboliger til et heldøgnstilbud. Dette kan avlaste sykehjemmene.
  • Sykehjemmene i Bergen er bedre bemannet enn i andre byer, særlig når det gjelder administrativt og merkantilt personale.

Ikke færre sykehjem

Et av rådene fra Agenda er å redusere tallet på sykehjemsplasser totalt. Trude Drevland avviser imidlertid at dette er aktuelt. Siden 2003, som er det året rapporten baserer seg på, er det nedlagt 88 aldershjemsplasser i Bergen. Antallet institusjonsplasser er med andre ord allerede redusert.

— Vi har en handlingsplan for sykehjemsutbyggingen og den vil bli gjennomført, sier hun.

Hovedtillitsvalgt Sickan Bersaas har notert seg at byråden overfører 41 stillinger fra sykehjem til åpen omsorg med bakgrunn i rapporten fra Agenda.

Overføringene gjelder fra 1. september. Bersaas tviler imidlertid på om de 41 stillingene er nok til å styrke åpen omsorg, siden 165 stillinger er i ferd med å overføres derfra til det nye selskapet som utelukkende skal drive hjemmehjelp.

— Jeg tror ikke de 41 stillingene er nok til å tette det hullet som blir etter de 165, sier hun.