Hun støtter Voss kommunes klare avvisning av planene om flybombing, og innstiller til byrådet å anbefale at regjeringen legger bort planene straks.

— I stedet bør Regjeringen konsentrere innsatsen om å sikre Geirangerfjorden og Nærøyfjorden plass på UNESCOs liste over verneverdig verdensarv, sier Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Bergen har verdensarvstatus, og byrådslederen har vært med i internasjonale råd.

— Å få med fjordene på Vestlandet på denne listen er utrolig spennende og viktig for norsk reiseliv. Denne sjansen må ikke skusles bort, sier hun til Bergens Tidende.

— Ballen må legges død umiddelbart, istemmer vosseordfører Bjørn Christensen.

Han viser til at saken bør vurderes på UNESCOs møte i Paris neste år, eller senest i Beijing i 2005.

— Det blir helt håpløst å fremme søknaden mens Forsvarsbygg fortsetter å utrede, og mulighetene for flybombing fortsatt står åpent. Vi har fått klare nok signaler på at flybombing ikke lar seg kombinere med plass på UNESCOs liste. Det må gjøres et valg, sier ordføreren til Bergens Tidende.

Miljøvernminister Børge Brende sier i et svar til stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) at han vil følge den videre prosessen nøye med sikte på at kon-sekvensene for Nærøyfjorden landskaps-vernområde av en eventuell endret bruk av Mjølfjell-feltet sees i sammenheng med verdensarvnominasjonen. Brende presiserer ai det Forsvaret nå satt i gang, er forberedende arbeid i form av å utarbeide en melding med forslag til konse-kvensutredningsprogram.

— Dette er slett ikke godt nok. Prosessen må stoppes umiddelbart, med tanke på tidspunktene for de avgjørende møtene i UNESCO, kommenterer ordfører Christensen.

Byrådslederen legger også vekt på Mjølfjellstraktenes verdi som rekreasjonsområde for Bergens befolkning.

Bergen Turlags medlemsblad har påpekt at utvidet bruk av skyte- og øvings-feltet vil føre til en forringelse av store arealer som Bergensregionens innbyggere i dag benytter til naturbaserte aktivi-teter til alle årstider.