— Satsingen på tilrettelagte boliger er en del av prosjektet «Lokal psykiatri i Bergen», som er et samarbeid mellom kommunen og Helse Bergen. Målsettingen er å få stadig flere langtidspasienter ut av psykiatriske institusjoner og inn i en hverdag tilrettelagt på egne premisser, sier Audun Pedersen, spesialkonsulent i psykiatri i Bergen kommune.

Siden 1997 har han ledet prosjektet som har sikret om lag 200 personer eget husrom. Det startet med å tilby psykiatriske pasienter tilrettelagte boliger, med stor grad av ansvar for økonomi og hushold. Men ikke alle pasienter maktet all friheten, som gjerne ledet ut i nye problemer av psykisk eller økonomisk art.

Døgnomsorg hjemme

Bergen kommune har derfor opprettet to nye botilbud, tilknyttet døgnåpne omsorgsbaser i nærmiljøet. Her får beboerne hjelp med alt fra huslige gjøremål til personlig pleie, når de måtte trenge det. Frem til 2008 har kommunen planlagt syv nye boligtilbud av samme type. Ventelisten av pasienter som ønsker egen bolig vokser samtidig.

Boligprosjektet kom i gang i tråd med Stortingets «Opptrappingsplan for psykisk helse» fra 1996. Målsettingen var å få flere langtidspasienter ut av psykiatriske institusjoner, som kunne virke isolerende og passiviserende på mange.

Lærdom fra Bergen

I 2000 gjorde studenter ved Høgskolen en kvalitativ undersøkelse av hva 22 beboere syntes om den nye ordningen. Responsen var overveldende positiv.

Gode og dårlige erfaringer legges også frem når Audun Pedersen gjester årets Psykisk Helsekonferanse i Oslo mandag. Deltakere fra fagmiljø, kommuner og helsetjenester over hele landet kommer for å lytte til lærdommen fra Bergen.