Det beste både for reinsdyr og trafikanter vil være å legge riksvei 7 i én eller flere tunneler under Hardangervidda, konkluderer Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en ny rapport. Hardangervidda er Norges største villreinområde.

Villreinflokkene på Hardangervidda har både denne vinteren og i fjor oppholdt seg så nært riksveien at fjellovergangen er blitt stengt for trafikk i flere dager.

Nå har NINA-forskerne studert hvordan biltrafikken langs riksvei 7 påvirker villreinflokkene på Vidda. Som ledd i arbeidet, har forskerne radiomerket villrein. Forskningen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen.

Stortinget vedtok i 2003 at Rv7 skulle brøytes og holdes åpen vintertid, men avgjorde samtidig at veien kan stenges i kortere perioder av hensyn til villreinen

Radiomerket

Ifølge Olav Strand, forsker i NINA, har radiomerkingen gitt et enestående innblikk i hvordan reinflokkene bruker Hardangervidda og hvordan de påvirkes av mennesker og naturgitte forhold.

En av hovedkonklusjonene er at Rv7 har en tydelig negativ effekt på dyrene. Store områder rundt— og nord for veien blir ikke lenger blir brukt av reinsdyrene. Veien danner også en fullstendig barriere for reinens vandringsmuligheter mellom Hardangervidda og Nordfjella villreinområde, sier Olav Strand, forsker i NINA.Det er tidligere dokumentert at reinsdyrene på Hardangervidda på begynnelsen av 1980-tallet vandret til Nordfjella for å finne ekstra vinterbeiter. Årsaken var at beitene på Hardangervidda var nedslitte.

Holder seg unna

Det er ikke første gang at forskning fra villreinområder viser at veier forstyrrer og skaper barrierer for reinens beite- og trekkmuligheter, fremgår det av rapporten.

— Et typisk resultat fra de ulike undersøkelsene er at villrein unngår områder som ligger inntil fem kilometer fra veier, forteller Strand.

Hensynet til villreinen og et ønske fra publikum om å holde veien åpen vintertid, gjør at forskerne anbefaler at det satses på tunnel på strekningen.

Den nye rapporten griper dermed rett inn i debatten om fremtidig hovedveiforbindelse mellom øst og vest. Riksvei 7 over Hardangervidda havnet bak i køen da Statens vegvesen nylig la frem sitt forslag for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). E 134 over Haukeli og Rv 52 over Hemsedal er av veimyndighetene prioritert høyere enn veien over Hardangervidda.

- Vinn-vinn

Forskerne i NINA har også vurdert ulike driftsalternativer for veien og peker på at en permanent vinterstenging av veien raskt vil bli utfordret av lokale og regionale transportinteresser. Rapporten konkluderer derfor med at dagens ordning med midlertidig stenging av hensyn til villrein bør videreføres inntil man har etablert andre og mer bærekraftige løsninger.

– Etter vår vurdering vil løsninger som omfatter flere korte tunneler, eller helst én lang tunnel, gi robuste vinn-vinn situasjoner for både villrein og bilister. Det vil åpne beiteområder og vandringsruter for villreinen og gi en mer stabil og forutsigbar trafikkavvikling mellom øvre Hallingdal og Hardanger, sier Strand i en pressemelding.Forskeren fremhever Finsetunnelen på Bergensbanen som et eksempel på prosjekt som har gitt positiv effekt for villreinen.

Helhetlig plan

— Dagens ordning med midlertidig stenging av Rv7 vinterstid er et kompromiss mellom hensyn til samferdsel og hensyn til villrein. Ordningen legger beslag på ressurser til overvåking av villreinen og fører også til motorferdsel i beredskapssonene rundt veien. Reinen forstyrres også i forbindelse med radiomerking. Mange trafikanter vil heller ikke være særlig fornøyde med at veien i framtiden kan bli stengt oftere og over lengre tid når de skal over fjellet, uttaler Strand.

Forskerne anbefaler i rapporten at det bør lages en plan for hvordan området mellom Bergensbanen og Hardangervidda skal beholdes som leveområde for villrein.

– En slik plan bør forankres, slik at den får oppslutning blant de fleste brukerne av området og ta utgangspunkt i eksisterende bestandsplaner og handlingsprogrammene i regionale arealplaner. Det vil kunne legge grunnlag for en mer robust og bærekraftig driftsløsning på Rv7, som på sikt kan erstatte regimet med midlertidig stenging, sier Strand.

TETT PÅ TRAFIKKEN: Trafikken på riksvei 7 over Hardangervidda har en negativ effekt på villreinen.
Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning