Bakgrunnen er at en av foreldrene ved skolen ba om å få vite bakgrunnen for praksisen.

— I første omgang har vi gjort rede for de generelle retningslinjene. Vi har i tillegg bedt rektor om en redegjørelse. Når den foreligger, vil vi ta stilling til om vi skal foreta oss noe mer, sier spesialkonsulent Olav Haga ved Byrådsavdeling barnehage og skole.

Han viser til at grunnskoleopplæringen skal være gratis, og at dette også gjelder når turer eller ekskursjoner er en del av opplæringen.

— At opplæringen skal være gratis, er likevel ikke til hinder for at den enkelte skole kan ta imot gaver, som for eksempel fra dugnader, sier Haga.

I svaret på klagen fra en av foreldrene, skriver han:

«Når elever i dette tilfellet har bidratt med egeninnsats, vil vi i utgangspunktet oppfatte dette som en delfinansiering av de samlede utgifter med turen - og ikke spesifikt utgifter knyttet til lærerne».