— Dette er heltene våre. Brannfolk fortjener at man tar helseplagene deres på alvor. Det er de som rykker inn når andre må gå ut, og setter sine egne liv i fare. Nå må de ivaretas, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen til Bergens Tidende.

I dag sendte hun derfor et brev til helseminister Bent Høie der hun ber han igangsette nødvendig arbeid for å belyse og utrede yrkesskade for brann- og redningsmedarbeidere.

— Som samfunn har vi et kollektivt ansvar for å ivareta de personer som i sitt yrke utsetter seg selv for fare for å redde oss andre, sier hun.

Gir honnør til tillitsvalgte

I brevet skriver hun at vi til stadighet blir påminnet samfunnets avhengighet av gode brann og redningstjenester, og daglig opplever vi at brannmenn og – kvinner setter seg selv i fare for å berge mennesker, dyr, miljø og verdier.

— Den umiddelbare fare som våre brann- og redningsarbeidere utsettes for, er det stort fokus på. Det har imidlertid vært mindre oppmerksomhet rundt eventuelt langvarige farer som man eksponeres for gjennom mange års bekjempelse av branner.

Hun viser til at det de siste årene internasjonalt er blitt satt økt fokus på at brannmenn har en overrepresentasjon på enkelte kreftdiagnoser, og land som Canada og Australia har tilpasset yrkesskadeordninger.

— I Bergen har det de siste to dager vært gjennomført en internasjonal konferanse hvor temaet har vært godt belyst og dokumentert, og jeg vil gi honnør til de aktive tillitsvalgte som har bidratt til å løfte frem dette viktige spørsmålet.

Må vurdere yrkesskade-ordningen

Hun legger vekt på at det er tre viktige forhold som må ivaretas, for å beskytte redningsfolkene:

  • Holdningsskapende arbeid blant brannfolk knyttet til kunnskap og bruk av utstyr
  • Investeringer i nødvendig utstyr i takt med økt kunnskap
  • Vurderinger av yrkesskade-regelverket
  • Som kommune og arbeidsgiver for brann- og redningsarbeidere har vi et ansvar for de to førstnevnte punktene. I Bergen brannvesen har det over flere år vært et godt samarbeid mellom konstruktive tillitsvalgte og ledelse for å arbeide med holdninger og investeringer i utstyr. Dette arbeidet vil vi fortsette som følge av den kunnskapen som nå kommer frem.

Sett i lys av dette mener byrådslederen at det også er nødvendig å gjøre vurderinger av yrkesskade-ordningen i Norge.

— Vi ber derfor helseministeren igangsette det vi mener er et nødvendig arbeid for å belyse kreftfaren blant brannfolk og for å få utredet dette nærmere, sier hun.

Kjempepositiv overraskelse

Leder for gruppen «Brannmenn mot kreft», Tommy Kristoffersen, forteller at de ble informerte om brevet til byrådslederen på dagens konferanse om yrkesbetinget kreft i brannyrket. I går og i dag har «Brannmenn mot kreft» i samarbeid med Kreftforeningenhatt et seminar her i Bergen med over 120 brannfolk fra inn- og utland.

— Underkonferanse ba Brannsjefen i Bergen om ordet hvor han informerte om brevet vårbyrådsleder har sendt til regjeringen. Dette er en kjempepositiv overraskelse,og vi setter utrolig stor pris på at byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsenoppfordrer regjeringen til å komme på banen. Vi er glad for at vår brannsjef ogBergens byrådsleder tar helsen til Bergens og Norges brannfolk på alvor ogbidrar til et bedre og tryggere arbeidsmiljø, sier Tommy Kristoffersen.