Fylkespolitikar og Os-ordførar Terje Søviknes (Frp) får kritikk for at han i bompengefylket Hordaland ber om bompenge-lette berre for nyevegen Os-Bergen.

— Her plukkar han eit prosjekt i eigen bakgard. Terje Søviknes må hugsa på at han er fylkespolitikar óg, seier Benthe Bondhus frå Senterpartiet, kollega av Søviknes i Hordaland fylkesting.

Det Bondhus reagerer på, er at Søviknes nyleg har vendt seg til Samferdsledepartementet og bedt om lemping i bompengevilkåra for E39 Svegatjørn-Rådal, den komande hovudvegen mellom Os og Bergen.

— Han burde ha inkludert alle vegprosjekt i verdiskapingsfylket Hordaland der bompengdelen er stor, meiner Benthe Bondhus.

Avviser kritikk

Terje Søviknes avviser krtikken.

— Dette handlar slett ikkje om egoisme frå mi side. Det gjeld eit vegprosjekt som eg har jobba med sidan 2003, det skulle berre mangla at eg ikkje følgjer opp som ordførar, seier Søviknes.

— Det er ikkje meg imot å arbeida for redusert bompengedel for alle prosjekt i fylket, anten det er fylkesveg elller riksveg. Men dei får vi ta etter kvart. Det er elles fint å sjå at ein representant for dei raudgrøne har tru på at den nye regjeringa kan få til ting som den forrige ikkje greidde, seier Terje Søviknes.

— Opplever du det generelt som konfliktfylt å vera både ordførar og fylkespolitikar?

— Nei, snarare som ein stor fordel. Det er nyttig å kjenna systemet i både eigen kommune og i fylket. Gjennom fylkespolitikken får eg innsikt i korleis situasjonen er i andre kommunar, seier Søviknes.

Nærmar seg Stortinget

Firefeltprosjektet Svegatjørn-Rådal nærmar seg sluttbehandling i Stortinget. Planen til no er at nær halvparten av prisen på 6,2 milliardar kroner skal finansierast med bompengar som blir kravd inn alt frå byggearbeida er i startfasen neste år, og inntil 14 år etter at anlegget er teke i bruk rundt 2019.

Nyleg skreiv Os-ordførar Terje Søviknes brev til samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) der han ber om at den såkalla parallelinnkrevjinga av bompengar i byggefasen blir droppa, og at regjeringa også vurderer å auka statsdelen i finansieringsplanen.

Søviknes grunngir initiativet med at det er vanskeleg å forsvara ei bompengebetaling der bilistar først mange år etterpå har nytte av nyevegen. Etter gjeldande plan skal det neste år reisast nye betalingsbommar på E39 ved Bahus og ved Nordvik på Fanafjellsvegen, om lag 30 kroner per personbil til finansiering av blant anna ein toløps tunnel på over ni kilometer mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Fana.

Møter Solvik-Olsen

Terje Søviknes får høve til å drøfta saka med samferdsleministeren, som i dag kjem til Bergen på den nasjonale vegkonferansen som Hordaland fylkeskommune og Opplysningskontoret for vegtrafikk arrangerer. Statsråd Solvik-Olsen skal måndag kveld også gjesta Os på eit fellesmøte for Frp og Høgre der E39 blir eit hovudtema.

På konferansen i Bergen vil også fylkesordførar Tom-Christer Nilsen (H) truleg nytta høvet til å be samferdselminsieren om bompengelette i Hordaland. For i fylkesutvalet i oktober i fjor lova Nilsen å ta eit initiativ overfor den blå regjeringa på dette punktet, etter at Bethe Bondhus stilte han dette spørsmålet: ”Senterpartiet er oppteken av at også Hordaland må få del i pengane som skal fordelast for å redusera bompengebelastninga. Vil fylkesordføraren ta initiativ for eit snarleg møte med samferdsleministeren, slik at fylket ikkje kjem sist i køen når pengane skal fordelast?”

— Eg skal i møte med samferdsleministeren mandag, og der hadde eg tenkt å ta opp dette, melde fylkesordføraren før helga.

KRITISERER: Fylkespolitikar Benthe Bondhus (Sp) minner fylkestingkollega Terje Søviknes om at det er fleire vegprosjekt i Hordaland enn Svegatjørn-Rådal som slit med høg bompengedel.
Ørjan Deisz