JOHN LINDEBOTTEN

— Det er på høy tid at samferdselsminister Torild Skogsholm ser nærmere på Vegdirektoratets rolle som fagmyndighet for kollektivtrafikken i Bergen, sier Lysbakken til Bergens Tidende. I et brev til samferdselsministeren ber han om at Vegdirektoratets rolle i denne saken blir gransket.

— Brevet like før jul, der veidirektøren atter en gang slakter bybaneplanene, var dråpen som fikk begeret til å flyte over, sier Audun Lysbakken. - Dette var bare det siste av en lang rekke eksempler på at Vegdirektoratet ikke overholder sitt ansvar som planmyndighet for kollektivtrafikken i Bergen. De faglige innspillene har bare hatt ett mål, nemlig å forhindre at andre alternativ enn bilkjøring blir gitt prioritet i Bergen. Vegdirektoratets kritikk av Bybanen inneholder dessuten flere lett påviselige faktafeil. Så egentlig har veidirektøren med dette siste utspillet skutt seg selv i foten, sier Lysbakken.

I brevet til statsråden regner Lysbakken også opp en rekke andre ankepunkter mot Vegdirektoratet som fagmyndighet for kollektivtrafikken.

  • Bortsett fra Ringveg vest har ingen større veiprosjekter i Bergen vært vurdert i forhold til statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
  • Etaten har unnlatt å bygge opp nødvendig kompetanse for samlet transportplanlegging i Bergensregionen.
  • De 25 år gamle planene for Sjølinjen ble ikke miljørevidert i forbindelse med ombygging av Fjøsangerkrysset.
  • Statens vegvesen ser bort fra Bergen bystyres vedtak om å innføre sambruksfelt på firefelts veiene inn mot Bergen.

Audun Lysbakken regner med at samferdselsminister Torild Skogsholm vil gi ham et skriftlig svar på brevet, etter at hun først har innhentet uttalelse fra vegdirektøren.

— Litt avhengig av hvilket svar vi får, vil vi vurdere å ta denne saken opp i kontroll - og konstitusjonskomiteen, sier Audun Lysbakken, som likevel regner med at Bybanen har sterk politisk støtte på Stortinget.