Bakgrunnen er denne: I fjor sommer fastslo Fylkesmannens miljøvernavdeling at Vegkontoret hadde gjort seg skyldig i ulovlige inngrep i et landskap av høy nasjonal verdi langs Opo-vassdraget. Veimyndighetene ble refset for å ha brutt grunnleggende regler i forbindelse med så vel anleggsarbeid som saksbehandling.

Under utbedringsarbeider langs riksvei 13 i Oddadalen hadde veikontoret lagt murer og steinfyllinger ut i elven flere steder ved Grønsdalsbrekka.

Miljøvernavdelingen mer enn antydet også at terrenginngrepene langs det vernete vassdraget «tydet på en ukultur der man tar lett på avvik fra formelle planer».

Vegkontoret har beklaget dumpingen og lovet å fjerne deponerte steinmasser fra vassdraget. Både Fylkesmannen og Miljøvernforbundet har likevel fastslått at en del av inngrepene i landskapet er uopprettelige.

Henla saken

Norges Miljøvernforbund gikk i fjor til politianmeldelse av veisjefen i Hordaland på grunn av terrenginngrepene.

Hordaland politidistrikt henla saken etter bevisets stilling. Norges Miljøvernforbund har klaget på henleggelsen, og ber Økokrim overta saken for å sikre en «grundig og seriøs etterforskning og tiltalebeslutning».

Miljøvernforbundet hevder blant annet at påtaleansvarlig Kjetil Kvalvik, som henla saken, er inhabil. Begrunnelsen er at Kvalvik representerer Arbeiderpartiet i Ullensvang kommunestyre.

— Kvalvik var partiets ordførerkandidat ved siste kommunevalg og har forpliktet seg til å arbeide for storstilt opprustning av riksvei 13 gjennom Oddadalen, sier saksbehandler Per Nordø i Norges Miljøvernforbund.

Han mener derfor det er berettiget å stille spørsmål ved habiliteten til påtaleansvarlig Kvalvik.

— For å unngå enhver tvil om habilitet, burde politiet i Odda fra dag én overlatt til andre å etterforske og avgjøre vår anmeldelse, sier Nordø. Han hevder dessuten at Kvalvik og andre lokalpolitikere i Hordaland er avhengig av et godt forhold til «det mektige veivesenet i Hordaland».

«I lengste laget»

Politiadvokat Kjetil Kvalvik mener Miljøvernforbundet strekker habilitetsargumentet i lengste laget.

— Jeg har faktisk ikke tenkt på at dette kunne være noen problemstilling før Miljøvernforbundet brakte det på banen. Skulle vi følge logikken deres, vil jo omtrent samtlige tjenestemenn i Odda være inhabile siden de kjører denne veistrekningen, sier Kvalvik, og legger til:

— Jeg sitter som vanlig kommunestyremedlem i Ullensvang. Folk får gjøre seg sine egne tanker om hvorvidt det gjør meg inhabil til å behandle en politisak i en nabokommune, sier Kvalvik, og etterlater ingen tvil om at han mener kritikken er uberettiget.

Han legger til at det i første rekke er Fylkesmannens kritikk mot veikontorets fremferd i Oddadalen som danner grunnlaget for politiets nye undersøkelser

— Hvor langt er dere kommet i den nye etterforskningen?

— Vi venter på våren. Når snøen forsvinner skal vi gjennomføre en ny befaring i området, sier Kvalvik.

— Miljøvernforbundet mener Økokrim bør stå for etterforskningen?

— Økokrim har lagt til grunn at vi skal behandle denne saken, sier Kvalvik.

«Vassdragskriminalitet»

Norges Miljøvernforbund viser i klagen på henleggelsen også til at Odda politistasjon har lagt feil lov til grunn i etterforskningen.

— I stedet for å bruke den nye Vassressursloven som trådte i kraft fra 1. januar 2001, har politiet brukt den gamle Vassdragsloven av 1940.

— Den nye loven er betydelig skjerpet når det gjelder ulovlige anleggstiltak i vernete vassdrag, sier Nordø.

Han karakteriserer inngrepene i Oddadalen som det alvorligste tilfellet av vassdragskriminalitet innen veisektoren de siste ti-femten årene.

— Vegkontorets brutale og ulovlige fremferd skjer til tross for at det samme veikontoret i 1999 ble ilagt en bot på 600.000 kroner for brudd på Kulturminneloven under byggingen av Trekantsambandet, sier Nordø.