— Dersom det er slik at Hydro ikkje ønskjer å gjennomføre moderniseringsprosjekta ved dei to aluminiumverka i Sogn, bør andre få sleppe til, seier Ap-politikaren til Bergens Tidende.

Tidleg i oktober ba Akselsen på vegne av stortingsgruppa til Arbeidarpartiet om eit møte med toppleiinga i Hydro. Bakgrunnen var at Hydro-leiinga ved fleire høve hadde forklart avslaget på modernisering av aluminiumverka i Sogn med manglande rammevilkår for denne industrien. Akselsen inviterte Hydro-leiinga til møte for å drøfte kva rammevilkår som må endrast for at Hydro skal vere villig til å investere for å erstatte gammal teknologi ved dei to verka.

Ikkje interesserte

Det er svaret frå Hydros generaldirektør Eivind Reiten som gjer at Akselsen no meiner Hydro rett og slett må vurdere å la andre ta over.

— Eg tolkar Reiten slik at han ikkje ønskjer endra rammevilkår. Hydro har rett og slett ikkje lenger interesse av å modernisere Årdal og Høyanger, seier Akselsen.

I svarbrevet konkretiserer ikkje Reiten med eitt ord kva dei meiner er for dårleg med rammevilkåra for den kraftkrevjande industrien i Norge. «For Hydro fortoner problemstillingene knytte til aluminiumverkene i Høyanger og Årdal seg i hovedsak som en konsekvens av strukturelle endringer over tid, uten at enkeltbeslutningen av politiske myndigheter i vesentlig grad kan endre hovedbildet», skriv generaldirektøren.

Han vil gjerne møte Akselsen og Ap-gruppa, men då for å «gi en mer helhetlig presentasjon av Hydros utvikling, og de strategiske utfordringer som møter oss innen aluminium og olje».

— Dette brevet fortel meg at Hydro har lagt ein strategi. I den inngår ikkje investeringar for å modernisere Årdal og Høyanger. Hadde Hydro ønskt ei modernisering, er eg overtydd om at vi saman med selskapet skulle greidd å stable på beina dei rammevilkåra selskapet tidlegare har etterlyst, seier Akselsen.

Forvaltar eit fellesgode

At leiaren i næringskomitéen på Stortinget ber eit selskap der staten sjølv sit som klart største aksjeeigar kvitte seg med store bedrifter, er ikkje mindre enn oppsiktsvekkande.

— Det er eit historisk perspektiv over det som no står i fare for å skje på dei to industristadene i Sogn. Norsk Hydro har i lang tid fått utnytte ressursane på desse plassane, i første rekkje snakkar vi då om vasskrafta. Med det har selskapet fått lov til å forvalte eit fellesgode i det norske samfunnet. Dersom dei no ikkje lenger ønskjer å utvikle denne industrien vidare, må dei la andre få lov til å prøve og forvalte dette fellesgodet, meiner Akselsen.

I eigenskap av leiar i næringskomitéen har Akselsen kalla inn til eit møte på Stortinget 19. november. Tema for seminaret er om kraftforedlande industri har ei framtid i Norge. Ei rekkje kommunar med store kraftkrevjande industriverksemder er invitert til møtet.

— Det opprører meg at då 900 arbeidsplassar skulle flyttast frå Oslo blei det ein ståhei utan like. Men når meir enn 1000 arbeidsplassar ser ut til å gå tapt i to lokalsamfunn i distrikts-Norge, blir det knapt sett under diskusjon. Frå mi side er dette eit forsøk på å få denne saka på dagsorden.