Bergen kommune har regnet ut at de ekstreme nedbørsmengdene i fjor høst har kostet kommunen 41,7 millioner kroner i direkte økonomisk tap. Da en verken personalutgifter eller kjøp av rasskadde hus tatt med. Mesteparten av pengene ble brukt til å rassikre lien overfor Hatlestad terrasse.

Finansbyråd Hans Edvard Seim søker nå kommunalminister Åslaug Haga om ekstramidler fra staten. Etter flommen i Trøndelag i januar-februar i år, varslet Haga at trønderfylkene kunne få slike ekstramidler. Bergen kommune mener situasjonen her i nedbørsdøgnene 14. september og 14. november i fjor var like ille.