Rapporter viser at nødvendig rehabilitering vil koste over 150 millioner kroner.

– Vi ber om et møte med statsråden for å presentere rapportene og drøfte strakstiltak og mer omfattende restaureringsarbeid for å berge middelaldersteinkirkene i Bergen fra videre forfall og ødeleggelse, skriver leder Ingvar Ljones i Bergen kirkelige fellesråd og kirkeverge Gunnar Wiik i en e-post til Trond Giske.

I tillegg til Bergen Domkirke gjelder henvendelsen Mariakirken, Korskirken og Fana kirke.

Murverk i oppløsning

Ingmar Ljones opplyser til NTB at tilstanden er alvorligst for Mariakirken, som er eldst og ble bygget på midten av 1100-tallet. Lekkasjer skaper nå en kritisk situasjon for kunsten inne i kirken. Murverket går i oppløsning, og det er uvisst hvor lenge tårnene vil stå, sier Ljones.

– Rehabiliteringen av middelalderkirkene i Bergen er et så stort økonomisk løft at det forutsetter statlig medvirkning, heter det i et notat som følger med brevet til statsråden.

Rapportene som er utarbeidet, viser at kortsiktige tiltak på Domkirken, Korskirken og Mariakirken er kostnadsberegnet til 58 millioner kroner. Mer omfattende rehabilitering og langsiktige tiltak vil koste cirka 140 millioner kroner. For Fana kirke viser rapporten et rehabiliteringsbehov på 12 millioner kroner.

Nidarosdomen

I notatet opplyser Bergen kirkelige fellesråd at det allerede er opprettet kontakt med fagmiljøet ved Nidarosdomen.

– Restaureringen av middelalderkirkene i Bergen vil kreve betydelig kompetanse og penger. Det kan være behov for å hente ekspertise fra fagmiljøet både i Trondheim og fra utlandet. Erfaringer blant annet fra Trondheim viser at det vil være behov for fagfolk som kan følge rehabiliteringen over lang tid, heter det.

Helge Hansen
Hommedal, Marit
Hommedal, Marit