Sinnene er satt i kok etter at miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) instruerte fylkesmennene til om nødvendig å bruke innsigelser for sørge for at det blir bygget tettere og høyere i norske kommuner.

Kommunene vil ha seg frabedt at Fylkesmannen skal overstyre kommunenes utbyggingspolitikk. I et sjelden krast brev ber kommunenes interesseorganisasjon KS om at miljøvernminister Bård Vegar Solhjell trekker brevet tilbake.

Snudd på hodet

Normalt leverer Fylkesmannen sine innsigelser nettopp når kommunen vil bygge høyt og tett, men i moderne planpolitikk er det å bygge tett, høyt og sentralt tidens løsen. For å redusere bilkjøring og få flere til å reise kollektivt, skal det bygges mer langs kollektivnettet. KS er ikke uenig i det, men organisasjonen misliker sterkt at fylkesmennene skal styre kommunenes arealpolitikk.

- Dette er et politikkområde med høy grad av kommunal selvråderett. Det miljøvernministeren gjør gjennom dette brevet er en sterk inngripen i lokaldemokratiet uten noen form for demokratisk prosess i forkant, sier Gunn Marit Helgesen, leder i KS.

I brevet til miljøvernministeren skriver hun at det er viktig at kommunene lager arealregnskap for å sikre arealer til boliger, men «Samtidig må det være opp til kommunen selv å bestemme måltall for veksten og dermed også grad av utnyttelse.»

KS-lederen peker på at det ikke finnes klare bestemmelser for hva som er en tilstrekkelig arealutnyttelse. Derfor må dette baseres på skjønn. Slik KS oppfatter brevet overføres lokalpolitisk skjønn til fylkesmannen. Fylkesmannen gis myndighet til reise innsigelse om det ikke bygges tett nok eller høyt nok.

Ønsker færre innsigelser

KS har lenge vært kritisk til de mange innsigelsene ulike statlige instanser fremmer overfor kommunale planer. En utredning Asplan Viak har gjort og som BT presenterte i sommer avdekket at:

Kommuneplanene forsinkes med i gjennomsnitt ti måneder på grunn av innsigelser.

Politikerne mener innsigelsene er preget av for mye detaljstyring og for lite helhetlige vurderinger.

Åtte av ti politikere mener dagens ordning legger for store begrensninger på lokalt selv­styre, og bør derfor endres.

Fire av ti kommunepolitikere mener innsigelsesmyndigheten går ut over deres myndighetsområder.

Lokalpolitikerne vil avgrense bruk av innsigelse til viktige og prinsipielle saker.

KS har bedt om at det arbeides med nye retningslinjer for bruk av innsigelser slik at antallet kan reduseres. I stedet åpner Solhjell for enda mer bruk av innsigelser, slik KS ser det.

Økende mistillit

KS mener brevet i realiteten åpner for endringer av oppgavefordelingen mellom stat og kommuner.

- Da er det særdeles kritikkverdig at dette gjøres uten dialog med kommunesektoren. Jeg kan ikke se at dette brevet harmonerer med regjeringens politikk om forholdet mellom stat og kommune, sier KS.

«Å bruke innsigelsesinstituttet på denne måten er ikke i tråd med intensjonen for ordningen og vil skape økt frustrasjon og mistillit til selve instituttet.»

KS vil heller bruke regionale planer for å sikre at det bygges høyere og tettere i sentrums-områder. Disse bearbeides gjennom demokratiske prosesser og har derfor langt større legitimitet enn rene skjønnsvurderinger fra Fylkesmannen, mener KS.

Si din mening i kommentarfeltet under!