Det viser fylkeslegens årsrapport for eldreomsorgen. Til tross for en rekke tiltaksplaner for styrking av eldreomsorgen de seneste årene, er fylkeslegen bekymret.

— Vi har beskrevet situasjonen slik vi mener den er, og mener at det er grunn til bekymring, sier fylkeslege Helga Arianson til Bergens Tidende.

I Bergen ble det ikke åpnet et eneste nytt sykehjem i 2005. I stedet ble antallet sykehjemsplasser redusert med 71, parallelt med en planlagt nedbygging av aldershjemsplassene.

Totalt ble antall institusjonsplasser redusert med 86. Kommunen hadde ifølge fylkeslegen 2218 sykehjemsplasser. Det er 404 færre enn det «Handlingsplanen for eldreomsorg 1999-2005» la opp til.

Terskelen for å få plass er blitt høyere. De syke eldre må være enda sykere nå enn tidligere, før kommunenes institusjonsdører åpnes for dem.

Fylkeslegen peker også på utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft. Mer enn hver femte som jobber i omsorgstjenestene i Hordaland, er ufaglært. Situasjonen er verst i Bergen.

Helga Sellevold, leder for organisasjonen Kamp for de Eldre mener eldre i mange kommuner blir behandlet som pakkepost.

— Det har over lang tid vært nedskjæringer i antall sykehjemsplasser, og resultatet er et vanvittig overforbruk av korttids- og avlastningsplasser. Eldre mennesker blir transportert frem og tilbake. I mange situasjoner er ikke dette medisinsk forsvarlig, sier Sellevold.

Hun forteller at Bergen har fortvilte 95-åringer som venter og venter på sykehjemsplass.