Faksen kom etter at Bergens Tidende ba marineoffiseren kommentere byttet av forsvarer. 39-åringen har etter pågripelsen 4. mars, ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, og han har heller ikke latt seg intervjue av media.

Heller ikke i går ønsket han å bli intervjuet på telefonen, men han sa seg villig til å svare skriftlig. Bergens Tidende gjengir her derfor hovedinnholdet i faksen, sendt fra 39-åringen i Bergen fengsel:

«Jeg ser det positivt at Dere ønsker å kommunisere i forhold til at saken består av flere enn retten og påtalemyndighet, og da slik at uskyldspresumpsjonen er det gjeldende prinsipp i en demokratisk prosess uten forhåndsdømming v/bistandsadv. m.fl.

Så vidt jeg vet, har jeg orientert om at det fra min side er påpekt behovet for diverse etterforskningsskritt med videre, som jeg forventer blir fulgt opp.

Jeg ønsker ikke å kommentere Meling sitt arbeid p.t., da jeg ikke synes det riktig i forhold til faktum i saken, at jeg ikke drepte avdøde og heller ikke var på åstedet.

Dette kan jeg — etter å ha gått igjennom alle sakens dokumenter relativt grundig, da hensett til at det foreligger en betydelig saksmengde utenfor hva saksdokumentene hittil har omfattet - selvfølgelig meget grundig redegjøre for.

Jeg har meddelt politiet og tingretten at jeg har en dialog med fl. vedrørende ny forsvarer i saken, og at jeg har tilstrekkelig oversikt så. Mitt valg selvstendig vil ikke omfatte noen forsvarere fra forsvarerutvalget. »

Forsvarerutvalget han viser til, er de seks faste forsvarerne i Bergen tingrett.

Den drapssiktede offiseren har også lagt ved et brev han har sendt Politiets sikkerhetstjeneste (PST), der han ber om å få utlevert all informasjon som finnes om ham i PSTs arkiver og registre.

Også et dokument han utarbeidet i 1997, mens han jobbet i Forsvaret, er vedlagt. Det handler om samarbeidet mellom politiet og forsvaret når det gjelder kontrollen med anløp i norske havner.

Den drapssiktede mener hans arbeid den gangen har gjort at det finnes «eldre antipatier» mot ham hos politiet i Hordaland. Han hevder også at beviser mot ham er plantet.

39-åringens krav om at Hordaland politidistrikt og Bergen tingrett skal erklæres inhabile i saken mot ham, er tidligere blitt avvist av høyere rettsinstanser.