Gjensidige NOR Forsikring har gitt en bergensbedrift erstatning for utgifter de fikk da en av de ansatte ble smittet av Giardia i fjor høst.

Bedriften får erstattet utbetalte sykepenger (16 dager), og tilknyttede utgifter til feriepenger og arbeidsgiveravgift.

De får også erstattet overtidsbetaling som den lille bedriften måtte ut med, som følge av at en av de ansatte ble syk.

Det bekrefter fagsjef Stein Uhnger i Gjensidige.

Bare to har søkt

Vedtaket åpner for at alle bedrifter som fikk folk sykmeldt under Giardia-epidemien nå kan søke om erstatning. Til nå har bare to bedrifter søkt om erstatning, sier Uhnger.

Mange bedrifter har trolig vegret seg, fordi rettsgrunnlaget er usikkert. Bedriften som fikk medhold la ved en BT-artikkel fra april i år, der jussprofessor Nils Nygaard ved Universitetet i Bergen mente næringsdrivende kunne kreve erstattet økonomisk tap og utbetalte sykepenger.

Uhnger legger heller ikke skjul på at forsikringsselskapet tvilte seg frem til avgjørelsen.

— Det kommuneadvokaten har sagt, er at kommunen erkjenner ansvar etter produktansvarsloven. I og med at den kun omfatter forbrukere, så kom spørsmålet om et firmas utbetalinger av sykepenger er omfattet av loven om produktansvar. Vi kom frem til at det er tvilsomt, men at de firma som har sendt inn krav får erstatning, sier han.

70 «tunge» erstatningskrav

Bergen kommune er forsikret for 30 millioner kroner, noe som etter alt å dømme vil dekke alle krav etter Giardia-epidemien. Til nå har forsikringsselskapet fått inn 70 krav, i tillegg til at kommunen selv har håndtert enklere krav som erstatning for utlegg til medisiner.

I tillegg til bedrifter, vil privatpersoner få dekket faktiske utgifter til medisiner og liknende, og studenter vil få erstatning hvis utdanningen blir forsinket.

Det er i dag rundt 40 personer som ennå ikke er blitt friske etter epidemien. De som får varige skader vil kunne søke erstatning både for tapt arbeidsfortjeneste og tapt livsutfoldelse. Dette krever, ifølge Uhnger, at de blir erklært minst 15 prosent medisinsk invalid.

Det er ikke for sent å sende inn krav til kommunen. Foreldelsesfristen for krav om økonomiske tap er tre år fra skaden oppsto, både for privatpersoner og bedrifter. For varige fysiske skader er fristen lenger, sier Uhnger.