• Endringen i barneloven om fordeling av reisekostnader stiller far langt svakere enn mor, raser Sonja Cassidy i Foreningen 2 Foreldre. Nå krever likestillingsombud Kristin Mile en lovendring.

— Vi reagerer på at barne- og familiedepartementet har valgt ulik metode for fastsetting av barnebidrag og reisekostnader.

Mens uenighet rundt barnebidrag kan avgjøres hos Fylkesmannen, må den av foreldrene som har samværsrett gå til rettssak dersom man ikke kommer til enighet om reisekostnadene, sier likestillingsombud Kristin Mile.

I et brev til barne- og familiedepartementet oppfordrer hun til at lovverket endres.

Fedre diskrimineres

Tidligere måtte samværsforelder dekke reiseutgifter for samvær med barnet alene, men en lovendring av 1. januar 2002 fastslo at de skal deles mellom foreldrene på inntektsbasert grunnlag. Likestillingsombudet og Foreningen 2 Foreldre (F2F) registrerer nå en strøm av saker der fortvilte fedre må gå rettens vei når mor til felles barn nekter å betale sin del av reiserekningen.

I brevet hevder likestillingsombudet at «regelverket stiller samværsforeldre dårligere enn foreldre som bor fast sammen med barna, dermed stilles menn dårligere enn kvinner».

Hovedomsorgshaver (som regel mor) kan ty til trygdekontoret når barnebidraget uteblir fra kontoen. Hvis hun derimot unnlater å betale sin del av reiseregningen, har samværsparten ikke samme mulighet til å fremme sin sak. Da de fleste samværsforeldre er menn, konkluderer Mile med at barneloven er kjønnsdiskriminerende.

- Loven bør endres

— De ulike reglene for fastsettingen av barnebidrag og reisekostnader slår kjønnsulikt ut. Siden 90 prosent av bidragsmottakerne er kvinner og 90 prosent av bidragspliktige samværsforeldre er menn blir det en indirekte diskriminering i loven, konkluderer Kristin Mile.

Hun mener det bør opprettes en offentlig administrativ avgjørelsesmyndighet i reisekostnadssaker som kan fungere slik Trygdekontoret gjør i fastsetting av barnebidrag. Utspillet gleder Sonja Cassidy, redaktør i medlemsbladet «2 Foreldre» og F2F-leder Rune Rækken:

— Selve lovendringen om fordeling av reisekostnadene er grei. Problemet er apparatet rundt. Det finnes et offentlig apparat for innkreving av bidragsmidler. Et slikt bør også finnes for reisekostnader, mener de.

Mor løy, far må betale

En annen konfliktkilde etter samlivsbrudd er omgjøring av private bidragsavtaler etter samlivsbrudd. Mange samværsforeldre får seg et sjokk når de oppdager at Trygdeetaten kan tvangsinnkreve private bidragsavtaler gjennom Trygdeetatens Innkrevningssentral (TI).

Innkrevingen kan foregå før en eventuell klage er ferdigbehandlet. Mens foreldrene seg krangler seg oppover i rettssystemet, tikker purringstakstameteret. Dermed kan samværsparten ende opp med en solid regning pluss gebyr.

Dette er tilfellet for «Trond» som ble skilt i fjor. Grunnet god økonomi ønsket han å betale mer i bidrag enn han var forpliktet til i forhold til sin inntekt. I tillegg betalte han ytterligere en del utenom avtalen. Da hans økonomiske situasjon endret seg, informerte han ekskonen om at han kun var i stand til å betale vanlig bidrag (11 prosent av brutto inntekt), noe hun ikke godtok.

— Min ekskone har fremmet usaklige krav om etterbetaling av bidrag og fått medhold gjennom av Trygdekontoret. Hun påsto bl.a. at en andel av pengene var en del av et skifteoppgjør. Det er ren løgn, men ble godtatt uten dokumentasjon.

Skiftet har aldri hadde funnet sted. Jeg skal i retten med skiftesaken i oktober, sier «Trond» oppgitt.

Siden juli krever TI ham for over 18.000 kroner og 600 gebyrkroner. Han må dessuten punge ut selv hvis han vil se datteren.

— Vi advarte om at det ville komme mange rettssaker. Det sier seg selv at folk som er uenige i utgangspunktet neppe er villige til å dele reisekostnadene. For å unngå kostbare rettssaker trengs en offentlig instans, sier Sonja Cassidy.

Barne- og familieminister Laila Dåvøyvar ikke tilgjengelig for kommentar da BT tok kontakt.

FEDRE BLIR TAPERE: – Barneloven er kjønnsdiskriminerende. Mens mor har støtte i offentlige instanser i bidragssaker må fedre med samværsrett gå til sivilt søksmål i reisekostnadssaker, sier styremedlem Sonja Cassidy i Foreningen 2 Foreldre (F2F).
FOTO. KIM NYGÅRD