Mens kommunene i april rapporterte om at 797 nye barnehageplasser ville stå ferdig i 2003, er anslaget nå redusert til 543.

Målet om full barnehagedekning i 2005 er fortsatt nesten 2000 barnehageplasser unna i Hordaland.

— Det har knyttet seg mye usikkerhet rundt innholdet i barnehageforliket i år. Kanskje noen kommuner ganske enkelt har satt seg på gjerdet? er spørsmålet Marianne Svege stiller seg. Hun er rådgiver hos fylkesmannen i Hordaland og overvåker barnehageutbyggingen.

En annen forklaring kan være at det tar lengre tid å planlegge og reise en barnehage enn mange trodde ved årets begynnelse.

Utbyggingstallene fra kommunene i Hordaland viser at det er de private barnehagene som monner i statistikken. I hele fylket blir det åpnet fire kommunale barnehager i 2003, mens det blir åpnet 17 private.

— Samtidig ser vi at mange av de nye private plassene er små familiebarnehager. Tallene hadde vært mye lavere uten disse, konstaterer Marianne Svege.

Det er full brems for den private utbyggingen rettet mot barn over tre år. Mens det i april ble rapportert om 425 forventede private plasser for store barn, er tallet i september justert ned til 114. Det kan bety at dekningen for de største barna etter hvert er så god at barnehagene får problemer med å fylle plassene.

— Tror du kommunene klarer målet om full dekning innen 2005?

— Det er viktig å understreke at noen er i mål allerede, mens det har gått trått for en del kommuner. Disse bør forte seg dersom de skal dra nytte av det rommelige investeringstilskuddet som staten yter, sier Svege.

Statens tilbud står ved lag frem til 2005 og lyder i år på 50.000 for en småbarnsplass og 43.000 for en plass til barn over tre år.