Kirkeverge Gunnar Wik foreslår nå å droppe bevilgningen til nye stillinger i barne— og ungdomsarbeidet i samtlige 26 statskirkemenigheter i Bergen. Årsaken er at Bjørgvin bispedømmeråd har nektet Kirkelig Fellesråd å innkreve betaling for vielser og begravelser i Bergenskirkene.

På budsjettet til Kirkelig Fellesråd er det avsatt nesten to millioner kroner til å tilsette barne- og ungdomssekretærer i 25 prosent stilling i hver menighet. Dette ble lansert som en storstilt satsing på det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet. Utgiftene til disse stillingene skulle langt på vei finansieres ved å innkreve en avgift på 805 kroner for hver vielse og begravelse i kirkene.

Men for knapt en måned siden sa Bjørgvin bispedømmeråd enstemmig nei til å godkjenne den omstridte avgiften. Bispedømmerådet mente at det er det offentlige ansvar å finansiere Kirkens tjenester, og at enkeltmedlemmer derfor ikke kan kreves for tilbud Kirken er forpliktet til å gi.

Dermed forsvinner knapt en million kroner på inntektssiden i budsjettet.

Kan ikke annet

— Jeg har dermed ikke noe annet å gjøre enn å foreslå at bevilgningene til barne- og ungdomstillingene blir strøket i sin helhet. Jeg synes dette er beklagelig og trist. Men skal vi opprette nye stillinger, må vi ha en forutsigbarhet også på inntektssiden. Avgiftene på vielser og begravelser ville ha gitt forutsigbarhet. Men nå må vi akseptere at denne muligheten til å sikre inntekter har falt bort. I en ellers vanskelig og usikker økonomisk situasjon kan vi derfor ikke gå for denne storstilte satsingen på barne- og ungdomsarbeidet i menighetene i Bergen, sier kirkeverge Gunnar Wik til Bergens Tidende.

Domprosten i Bergen, Ørnulf Elseth, som selv sitter i Kirkelig Fellesråd, beklager at den ekstra bevilgningen til Kirkens barne- og ungdomsarbeid i Bergen forsvinner. Behovet for revitalisere dette arbeidet er nemlig stort i mange menigheter, hevder han.

Må få noe

— Jeg erkjenner at det ikke er mulig å opprettholde hele denne bevilgningen når deler av inntektsgrunnlaget faller bort, og Kirkelig Fellesråd i tillegg får ekstra pensjonsutgifter som vi ikke visste om da budsjettet ble vedtatt.

Men jeg mener det må være mulig å få til noe innen barne- og ungdomsarbeidet, selv om vi ikke klarer alt. Derfor håper jeg at det kan bli mulig å finne penger til å satse ekstra på barne- og ungdomsarbeid i alle fall i noen menigheter, sier Elseth.

Dersom Kirkelig Fellesråd vedtar kirkevergens forslag, vil kuttene i barne- og ungdomsarbeidet også føre til at det blir frigjort noe mer penger til vedlikehold på kirkegårdene og i kirkene i Bergen.