Forskingsprosjektet «Barn i Bergen» er i ferd med å kartleggje den mentale helsa til alle 2., 3. og 4. klassingar i Bergen og Sund. Ikkje berre på offentlege skular, men også hos elevar på privatskular og spesialskular.

Dette er den største undersøkinga i sitt slag i Norden på tretti år. Ei stor forskargruppe ved Universitetsforsking Bergen ved HALOS/Regionsenter for barn og unges psykiske helse står bak det ambisiøse prosjektet.

Overveldande respons

Responsen har vore overveldande, etter at foreldre og lærarar til cirka 9500 barn mottok det omfattande spørreskjemaet i oktober i fjor. Over 70 prosent av alle foreldra og så godt som alle lærarane svarte på det firesiders-skjemaet.

— Vi er svært takknemlege overfor lærarar og foreldre som har bidratt til å gje dette prosjektet ein så god start, seier professor Mikael Heimann og forskar Einar Heiervang(bildet) ved HALOS.

— Den store oppslutninga gjer materialet verdifullt og representativt. Faktisk kan vi no bli istand til å seie noko om korleis alle barn i Bergen har det.

Samanliknbare studier frå USA og England viser at cirka ti prosent av alle barn har psykiske problem. Dei første analysene frå «Barn i Bergen» stadfestar at slike tal ikkje alltid er overførbare.

— Som forventa ser det ut som om barn i Bergen har mindre psykiske problem enn barn i England og USA, seier Heiervang til BT.

Viktig i Skandinavia

— Om det er fordi Bergen har snillare barn, snillare foreldre eller snillare lærare, veit vi ikkje enno, smiler Heimann.

— Forklaringa kan også vere at vi omtalar problem med andre ord i Norge, eller at vi er meir forsiktige. Studiene frå USA og England kan også vere utført i miljø med større urbanisering og sosiale forskjellar enn her. «Barn i Bergen» blir derfor eit viktig referansegrunnlag for barn og psykisk helse i heile Skandinavia.

— Kor mange barn reknar de med har psykiske problem i Bergen?

— Det ville vere både gale og useriøst å gå ut med tal på dette tidspunktet, for det har vi ikkje grunnlag for. Neste steg er å intervjue foreldre, og i siste fase snakke direkte med ein del av barna. Først då kan vi danne oss eit riktig bilde av situasjonen, seier Heiervang.

Får invitasjon til samtale

Neste veke begynner «Barn i Bergen» å sende ut nye brev til 2000 foreldre. I løpet av våren og hausten blir dei inviterte til ein timelang samtale om barnet med spesialtrente intervjuarar.

Heimann og Heiervang understrekar at neste brev går ut både til foreldre med barn som kan ha problem, og til foreldre med barn som ikkje har problem.

Elevane som deltek i «Barn i Bergen» skal følgast av forskarane heilt fram til dei fyller atten år. Forskingsresultata skal etter planen kome både barn, foreldre, lærarar, helsesøster, PPT-teneste, psykologar og helsevesen til gode.