PFU uttaler følgende:

«Klagen gjelder en nyhetssak som ble publisert i Bergens Tidende og bt.no. Saken omhandlet tiltalen mot en antatt gjerningsmann i en tidligere omtalt draps— og voldtektssak.

Begge artiklene inneholdt detaljerte beskrivelser rundt det antatte hendelsesforløpet, herunder opplysninger om involverte barn. Klager er barneombudet, som mener redaksjonen har tatt for lite hensyn ved sin omtale av barna.

Konkret gjelder klagen identifisering, omtale av saken på et tidlig stadium, gjengivelse av opplysninger som er saken uvedkommende, og komplettering av nyhetsbildet gjennom omtale i flere medier.

Bergens Tidende tilbakeviser klagen, og hevder det ble iverksatt flere tiltak før publisering, nettopp for å ivareta hensynet til barna. Avisen mener de gjengitte opplysningene var helt sentrale for å forklare påtalemyndighetens påstand om forvaring.

Det understrekes videre at opplysningene var kjent fra før, og det bestrides at de innklagede artiklene bidro til en identifisering og informasjonsspredning utover det som var tilfelle på publiseringstidspunktet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag påpeke at omtale og åpenhet rundt pågående straffesaker er en sentral del av pressens samfunnsrolle, og et viktig bidrag for å ivareta rettssikkerheten.

I det påklagede tilfellet står man overfor tiltale om en drapshandling og en voldtekt som begge deler, indirekte og direkte, har fått konsekvenser for barn. I denne type saker er det spesielt viktig at pressen tar inn over seg de krav som er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 om å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.

Det understrekes at selv om saken er over etterforskningsstadiet, må opplysningene som gjengis være nødvendig saklig informasjon, innenfor rammen av en akseptabel nyhetsformidling.

Utvalget ser at omtale i flere medier kan være belastende for de pårørende, og at det i noen tilfeller kan bidra til en uheldig komplettering av fakta. Likevel er det den enkelte redaksjons fremstilling som er relevant i en presseetisk vurdering. Dette betyr også at eventuelle presseetiske overtramp fra ett medium, ikke flytter grensen for hva som er presseetisk akseptabelt for de andre. Utvalget er enig i at det var nødvendig å omtale de aktuelle voldshandlingene som grunnlag for tiltalen, men mener de innklagede artiklene gjengir unødige detaljer om hva som skal ha skjedd.

Her utviser redaksjonen etter utvalgets oppfatning for lite omtanke både i innhold og presentasjon. Det vises her til Vær Varsom-plakaten punkt 4.1.

Dette, sammen med at barna i stor grad er identifisert i lokalmiljøet, fører til at saken er omtalt på en måte som strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, om å utvise særlig varsomhet ved omtale av barn.

Bergens Tidende/bt.no har brutt god presseskikk.»