Untitled-1.jpg

Klagen gjelder en nettartikkel i Bergens Tidende (BT) om en pågripelse av mor og barn på en flyplass i Spania etter at far skal ha anmeldt mor for bortføring av sønnen. Ifølge artikkelen hadde ikke politiet sjekket opp historikken i saken før de anmodet spansk politi om pågripelse. Mor og sønn ble raskt løslatt. Mors advokat og politiet uttaler seg i artikkelen. Vel to uker senere blir artikkelen revidert og oppdatert med kommentarer fra far. Klager er far. Han mener artikkelen er et partsinnlegg fra mors advokat og at den gir en feilaktig fremstilling av saken. Det vises til et utreiseforbud som fortsatt gjelder. Klager mener han i artikkelen fremstår i et svært uheldig lys og mener avisen skulle kontaktet ham før publisering. Han tok kontakt med avisen dagen etter publisering, men mener han ikke har fått et tilsvar publisert. Bergens Tidende (BT) mener artikkelen er korrekt og at den ikke er et partsinnlegg. Det vises til flere kilder. Slik avisen ser det, er dette en sak av allmenn interesse og handler om politiets handlemåte. Avisen mener det er politiet som angripes i artikkelen. Videre mener avisen at den har publisert klagers tilsvar gjennom å oppdatere artikkelen. Det opplyses at på grunn av det avisen nå vet om konflikten, vil ikke avisen gi saken videre oppmerksomhet.Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at mediene må være meget varsomme med å omtale familietvister fordi det er forhold som tilhører privatlivet. Samtidig kan slike saker ha prinsipielle sider og tilfredsstille et berettiget informasjonskrav. Det avgjørende for det presseetiske blir derfor måten saken omtales på.

I det påklagede tilfellet dreier det seg om en situasjon der politiet i Norge har anmodet spansk politi om en pågripelse. Slik utvalget ser det, er dette i utgangspunktet en sak som har allmenn interesse. Utvalget er imidlertid ikke enig med avisen i at artikkelen bare dreier seg om kritikk av politiets handlemåte. Etter utvalgets mening omtales også en familiekonflikt. Utvalget minner om at avisen har et særskilt ansvar når det gjelder omtale av barn og konflikter der barn er involvert. BT kunne omtalt hendelsen på flyplassen i Spania uten å opplyse så vidt mye om bakgrunnen for politiaksjonen. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det heter «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

Videre viser utvalget til punkt 4.13, som gjelder retting av faktiske feil snarest mulig. Slik utvalget ser det, burde BT raskt korrigert den feilaktige opplysningen om at faren hadde anmeldt moren for bortføring da avisen ble kjent med dette dagen etter.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2014

Hilde Haugsgjerd, Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg, Alexander Øystå, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden