Dette er uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg (PFU):

Stigmatiserende

Klagen gjelder en artikkel i Bergens Tidende i forbindelse med at en kirkeverge holdt tilbake kommunale mottatte midler til en påskekonsert. Klageren, den omtalte kirkevergen, mener tittelen «Kirkevergen ýundersloý kommunal støtte» går lengre enn det er dekning for i stoffet, og at overskriften «stigmatiserer» ham som ansvarlig for underslag av kommunale midler. Etter klagerens syn er artikkelen ensidig i sin fremstilling, og han reagerer også på at han ikke ble gitt anledning til å imøtegå påstandene før i et oppfølgingsintervju noen dager senere.

Bergens Tidende mener bruken av anførselstegn svekker betydningen av begrepet «underslag» og anførslene synliggjør at utsagnet ikke skal tas bokstavelig. Redaksjonen viser til ingressen der det «fremgår at det ikke dreier seg om underslag i juridisk forstand, men om inndragelse av kommunale midler som kirkevergen etter alt å dømme ikke hadde rett til å forvalte slik han gjorde». Bergens Tidende viser til at avisen tok kontakt med klageren dagen før publiseringen, men at klageren først hadde tid til et intervju dagen etter. Avisen forklarer at den likevel valgte å publisere artikkelen uten kirkevergens kommentarer, fordi saken i stor grad bygget på dokumenter klageren selv var ansvarlig for.

Samtidig imøtegåelse

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter [...] ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» I det påklagde tilfelle mener utvalget at det ikke er dekning for bruken av ordet ýundersloý i tittelen, selv om det står i anførselstegn. Utvalget legger vekt på begrepets sterkt negativt ladede innhold, som kan oppfattes som et straffbart forhold.

Når det gjelder beskyldningen om at den navngitte kirkevergen hadde disponert de kommunale midlene på en kritikkverdig måte, mener utvalget at den burde vært forelagt klageren for samtidig kommentar. Etter utvalgets syn skulle Bergens Tidende ventet med å publisere artikkelen til klageren hadde gitt sine kommentarer som avtalt dagen etter. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Bergens Tidende har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 25. februar 2003-02-27

Thor Woje, John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen